ശനി, മെയ്‌ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > ചെത്തിക്കൊടുവേലി

\ñ Nph¸p\ndapÅ ]q¡Ä hncnbpó AXymIÀjIamb Ipäns¨SnbmWv sN¯ns¡mSpthen. Ing§mWv Huj[KpWapÅ mKw. ]mWvUp tcmK¯n\pw (eqt¡msUÀa) aäp Xz¡v tcmK§Ä¡pw {]Xnhn[nbmWnXv. thcnsâ £mcKpWw sXmenbnð s]mÅð Dïm¡póXn\mð Aán, A\e XpS§nb ]cymb§fpapïv. thcv IgpInbXn\ptijw ip²n sNbvtX acpón\p]tbmKn¡mhq. thcnse, ]vfw_mKn³ Fó cmkLSIamWv CXn\v Huj[KpWw sImSp¡póXv.

\Soð hkvXp¡Ä

Htóm, ctïm, aqtóm ap«pIfpÅ XïpIÄ apdn¨p XhmcWIfnð «v thcp ]nSn¸n¨mWv Irjn sN¿póXv. CXn\mbn Hcp aoäÀ hoXnbnepw kuIcy{]Zamb \of¯nepw XhmcWIÄ FSp¡mw.

\nesamcp¡ð

new \ñt]mse DgpXv 50 sk. ao. AIe¯nepw 30 sk. ao. Dbc¯nepw hc¼pIÄ FSp¡Ww. XhmcWbnð nóv ctïm, aqtóm amkw {]mbamb I¼pIÄ 15 sk. ao. CSbIe¯nð Pq¬þPqsse amk¯nð SpI.

hf{]tbmKw

\nesamcp¡pt¼mÄ ASnhfw Fó nebnð slIvSsdmón\v 10 S¬ Imenhftam It¼mtÌm tNÀ¡Ww. cmkhfw N:P:K 50 : 50 : 50 Fó tXmXnð sImSp¡mw. apgph³ t^mkvt^äpw ASnhfambpw ss\{SP\pw s]m«mjpw cïpKUp¡fmbnþ «v 2-þ4 amkamIpt¼mgpw sImSp¡pI. ctïm, aqtóm XhW IfsbSp¡Ww. taðhfw tNÀ¡pótXmsSm¸w a®pIq«ns¡mSp¡Ww.

hnfshSp¸v

\«v 12-18 amkw Ignbpt¼mÄ hnfshSp¡mw. Ing§pIÄ Infs¨Sp¯v shůnð IgpInbXn\ptijw hn]Wnbnse¯n¡mw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല