ഞായര്‍ , ജൂണ്‍ 23, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > കസ്തുരിമഞ്ഞള്‍
NÀ½ Im´n¡pÅ kuµcy kwhÀ²IhkvXp¡fnse {][m\ tNcphbmWnXv. ]\n¡pw, hnc_m[bv¡pw DÅ acpómbpw CXp D]tbmKn¡póp.

hwihÀ²

aªfnsâ hwi¯nðs¸« Cu sNSn Hcp CShnfbmbn ho«phf¸pIfnð IrjnsN¿mw. `qImWvU§Ä XsóbmWv {]hÀ²¯n\p]tbmKn¡póXv. Ct¸mÄ SnjyqIĨÀ ssXIfpw e`yamWv.

\ñ Hcp apfsb¦nepw DÅ hn¯p\Sm\p]tbmKn¡mw. slIvSdn\p 1500 In. {Kmw hn¯pthïn hcpw. X¿mdm¡nb XhmcWIfnð 60 X 40 sk. ao. AIe¯nð sNdnb IpgnIÄ FSp¯p apf apIfnte¡v hc¯¡hn[w Ing§p \«p Imenhfw sImïv aqSpI. XS§fnð Cetbm sshbvt¡mtem sImïv ]pXbnSWw.

cmkhf{]tbmKw

slIvSdn\v N:P2O5:K2O 100 : 50 : 50 In. {Kmw Fó tXmXnð sImSp¡mw. CXnð t^mkv^dkv apgph\pw ASnhfambpw, ss\{SP\pw s]m«mjpw cïp Xpey KUp¡fmbn \Spó kab¯pw \«p cïp amk¯n\ptijhpw sImSp¡pI.

CS¸WnIÄ

നin¨pt]mb sNSnIÄ¡v ]Icw \SpóXv Hcp amk¯n\Iw sN¿Ww. \«p cïpamk¯n\ptijw If\o¡epw taðhfw tNÀ¯v a®v Iq«epw ]pXbnSoepw \S¯Ww.

kkykwc£Ww

Imcyamb tcmKIoS§Ä Cu hnfbv¡v Iïn«nñ.

hnfhpw hnfshSp¸pw

\«v 7 amkw Ignbpt¼mÄ CeIÄ DW§n¯pS§pótXmsS hnfshSp¡mw. Ing§pIÄ¡v tISp]ämsX ]dns¨Sp¯v Cebpw thcpIfpw \o¡n hn]W\w sN¿pItbm DW¡n kq£n¡pItbm sN¿mw. icmicn hnfhv slIvSdn\v 28 S®mWv.

kwkv¡cWw

Ing§pIÄ I\w Ipd¨p Acnªv Bhnbnð 3þ4 aWn¡qÀ hmänsbSp¯mð ssXew e`n¡pw. Hcp slIvSÀ hnfbnð nóp 90 enäÀ ssXew e`n¡pw. ]dn¨ DSs\bpÅ Ing§nð nóv 0.33% hpw DW§nb Ing§nð nóv 1.05% Dw ssXew e`n¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല