ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > മരുന്ന് ചെടികള്‍ > നീല അമരി
hnjlmcnbmbXpsImïv hnjNnInÕ¡v \oe Aacn D]tbmKn¡pw. {]IrXnZ¯ \oe¯nsâ DdhnSw IqSnbmWv CXnsâ Ce. XeapSnbpsS hfÀ¨sb XzcnXs¸Sp¯pó \oen`rwKmZn F®bnse {][m\Iq«v \oeAacnbnebmWv.

\nesamcp¡epw hnXbpw

\new cïpaqóp XhW DgpXp \nc¸m¡pI. sk]väw_ÀþHIvtSm_dmWv hn¯p hnXbv¡póXn\v tbmPn¨ kabw. hfsc sNdnb hn¯mWv \oe AacnbptSXv. slIvSdn\p 3 In. {Kmw hn¯p thïn hcpw. sXmen I«nbpÅXmbXpsImïv apf¸n¡póXn\p ap³]v hn¯v aWepambn tNÀ¯v ]Xps¡ DckWw. Asñ¦nð Xnf¨ shůnð Hcp sk¡âpt\cw hn¯pap¡Ww. aqónc«n aWð tNÀ¯mWv hn¯v hnXbvt¡ïXv.

hf{]tbmKw

ASnhfambn slIvSsdmón\v 10 S¬ Imenhfw Ahkm\ DgthmSpIqSn a®nð DgpXp tNÀ¡pI.

hnfshSp¸v

hnX¨p cïp aqóp amkw Ignbpt¼mÄ sNSnIÄ pjv]n¡m³ XpS§pw. ]qhnSpótXmsS \ne¯p\nóp 20 sk. ao. Dbc¯nð h¨v sNSnIÄ apdns¨Sp¡pI. hnfshSp¯ tijw \\bv¡Ww. 1 1/2-þ2 amkw Ignªmð ASp¯ hnfshSp¸p\S¯mw. hfÀ¨b\pkcn¨p hÀj¯nð 4-5 XhW hnfshSp¡mw.

hn¯ptiJcWw

hn¯n\mbn Ipd¨p sNSnIÄ apdn¡msX \nÀ¯Ww. hn¯v cmhnse tiJcn¡póXmWv \ñXv.

IoS§Ä

Ce¨mSnIfmWv {][m\IoS§Ä. Ch \ocqän¡pSn¡póXpaqew Cfw XfncpIfpw CeIfpw DW§nt¸mIpóp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല