ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > ആസ്റ്റര്‍

hmWn-Py-{]m-[m-\y-apÅ Hcp {lkz-Ime ]pjv]-hn-f-bm-Wn-Xv. `mc-X-¯nsâ ]e `mK¯pw hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nð CXv IrjnsNbvXp-h-cp-óp. s_ms¡ Dïm-¡p-ó-Xn\pw ]q¸m-en-I-bnð hbv¡p-ó-Xn\pw aäp-ambn CXnsâ ]q¡Ä D]-tbm-Kn-¨p-h-cp-óp.

കല്ലിസ്റ്റേഫസ് ചിനെസിസ്‌

C\-§Ä

pink aster violet aster white aster

Hmkv{Sn¨v ]vfqw, tImsa-äv, ]qÀ®n-a, Iman-\n, iim-¦v, hb-eäv Ipj³ Fónh hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nð Irjn sN¿pó C\-§-fm-Wv.

]cn]me\w

\oÀhmÀ¨bpw hf-¡qdpw DÅ a®mWv BÌÀ Irjnbv¡v Gähpw tbmPn-¨-Xv. hn¯p apf-¸n-¨mWv ]pXnb sNSn-IÄ Dïm-¡p-ó-Xv. N«n-Ifntem, ]có ]m{X-§-fn-tem, Xhm-c-W-I-fntem hn¯v ]mImw. aWð IeÀó a®mWv D]-tbm-Kn-t¡-ïXv þ hn¯v hnX¨ tijw aWð hnX-d-Ww. Gsg«p Znh-k-§Ä¡p-Ånð hn¯p apf¨p XpS-§pw. hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nð Irjn sN¿p-t¼mÄ hn¯v ]mIn apf-¸n-¨p-ïm-¡pó ssXIÄ ]dn¨p \Spó coXn-bmWv \ñ-Xv. Xhm-c-W-bnð 7.5 aoäÀ \ofhpw 1.2 ao. hoXnbpw 10 sk. ao. Db-chpw DÅ XS-§-fp-ïm¡n ssXIÄ apf-¸n-¨mð Hcp slIvSÀ Øe-t¯¡v aXn-bm-Ipw. aqóp \mep Ce-IÄhóv Ign-ªmð ssXIÄ ]dn¨p \Smw.

\ne-sam-cp¡n slIvS-sdm-ón\v 10þ15 S¬ Fó tXmXnð Imen-hfw tNÀ¯p a®p-ambn tbmPn-¸n-¡-Ww. 90 In. {Kmw ss\{S-P³, 120 In. {Kmw t^mkv^-d-kv, 60 In. {Kmw s]m«mjv Fónh ASn-h-f-ambn tNÀ¡-Ww. 30 sk. ao. AI-e-¯n-epÅ hcn-I-fnð sNSn-IÄ X½nð 30 sk. ao. AI-e-¯nð \Smw. \«v 40 Znh-k-¯n-\p-tijw 50 In. {Kmw ss\{S-P³ taðh-f-ambn \ðI-Ww. Imem-h-Øbpw a®nsâ Xchpw A\p-k-cn¨v 30 Znh-ks¯ CS-th-f-bnð cïp-X-hW a®v Iq«n-s¡m-Sp-¡-Ww.

hnf-sh-Sp¸v

sNSn \«v 3 amkw sImïv ]q¡Ä ]dn-¡m-dm-Ipw. ame sI«m\pw AXp-t]m-se-bpÅ aäv Bh-iy-§Ä¡pw thïn ]q¡Ä Hä-bmbn ]dn-s¨-Sp-¡pw. s_ms¡ Dïm-¡p-ó-Xn\pw ] q¸m-en-I-bnð hbv¡p-ó-Xn\pw thïn-bm-sW-¦nð sNSn A§-s\-Xsó NphSp `mK¯p sh¨v apdn-s¨-Sp-¯-tijw Xïnsâ ASn-`m-K-¯p-ÅXpw tISp-h-ó-Xp-amb Ce-IÄ \o¡w sNbvXp Xïnsâ ASn-`mKw ap§n-bn-cn-¡-¯-¡-h®w _¡-änse shÅ-¯nð ap¡n-h-bv¡-Ww. Xïnsâ \of-a-\p-k-cn¨v ]q¡Ä Xcw Xncn-¡mw. Hä-bmbn apdns¨Sp-¡p-t¼mÄ ]q¡Ä apgp-h³ hncn-ª-ti-jhpw \of-apÅ Xtïm-sS-bm-sW-¦nð ]q¡Ä hncnªp XpS-§pó ka-b¯v CX-fp-I-fpsS bYmÀ°-\ndw Iïp-Xp-S-§p-t¼m-gp-amWv ]dn-t¡-ï-Xv. Hcp slIvS-dnð \nópw 10þ12 S¬ ]q¡Ä e`n-¡pw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല