ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > പച്ചക്കറി വിളകള്‍ > വെണ്ട

 

s{_phcn þ amÀ¨v, Pq¬ þ Pqsse, HIvtSm_À þ hw_À Fóo kab§fnð shï Irjn sN¿mw.

C\§Ä

kz`mhw C\§Ä
¨/ ഇളം ¨  ndapÅ ImbvIÄ qk khm\n, ]qk aIvaen, കിc¬, സല്‍കത്തn
Nphó ImbvIÄ Co þ 1, AcpW
samtkIv tcmK¯ns\XnscbpÅh AÀ¡ A\manI, AÀ¡ A`യ്, kpØnc  (Fñm¯ntâbpw  ImbvIÄ¡v ]¨ ndamWv), അഞ്ജിത, മഞ്ജിമ 


\Soð

  th\ð¡me hnf (ഫെബ്രു -- മാര്‍ച്ച്) aäpkab§fnse Irjn
hn¯nsâ tXmXv (slIvSdn\v)
8.5 In. {Kmw 
7 In. {Kmw
CSbIew
60 *30 sk.ao. 
60 * 45 sk.ao.

                                                                                                                                                                                                                               
hf{]tbmKw

\nesamcp¡pó kab¯v Imenhftam/It¼mtÌm slIvSdn\v 12 S¬ Fó tXmXnð ASnhfambn tNÀ¯p sImSp¡Ww. hn¯nSpó kab¯v നൈട്രജന്‍:ഫോസ്ഫറസ്:പൊട്ടാസ്യം 55 : 35 : 70 In.{Kmw/slIvSÀ Fó tXmXnð tNÀ¯psImSp¡Ww. Hcp amkw Ignªv 55 In.{Kmw ss\{SP³ IqSn \ðIWw. Bhiym\pkcWw \\bv¡Ww. If\nb{´Whpw a®pIq«n sImSp¡epamWv aäp Irjn¸WnIÄ.

kkykwc£Ww

Ce¨mSn, XïpXpc¸³, ImbvXpc¸³, thcns\ B{Ian¡pó namhncIÄ FónhbmWv {][m\ IoS§Ä.

Ce¨mSnbpsS B{IaWw \nb{´n¡póXn\v Izn\mðt^mkv, s^\nt{SmXntbm¬, s^³Xtbm¬ (0.05% hocy¯nð) Fónhbnð GsX¦nepw CeIfnð Xfn¨psImSp¡pI. ImbvXpc¸pw XïpXpc¸psaXnsc ImÀmdnð 0.15%, 15 þ 20 Znhkw CShn«v Xfn¡pI. tISphó ImbvIfpw, XïpIfpw \o¡w sNbvXXn\ptijw thWw acpóv Xfn¡m³. ocqän¡pSn¡pó sNdp{]mWnIsf \nb{´n¡póXn\v ssUsat¯mtbäv 0.05% {]tbmKn¡mw.

\namhnc \nb{´Ww

\namhncIsf \nb{´n¡póXn\v sNSnsbmón\v Ad¡s¸mSn Asñ¦nð Dan (500 {Kmw), Bcyth¸ne Asñ¦nð I½yqWnÌv ]¨bpsS Ce (250 {Kmw) Fónh XS¯nð tNÀ¯p sImSp¯p \\bv¡póXv \ñXmWv. C§s\ sN¿póXpsImïpÅ KpWw cïcamkw hsc \nev¡pw.

ബാസില്ലസ് മാസേരന്‍സ്‌, ബാസില്ലസ് സെര്‍കുലന്‍സ് Fóo _mIvSocnbð an{inXw \SpóXn\p ap¼mbn tNÀ¯p sImSp¡póXv Hcp \ñ ssPhoI \nb{´W coXnbmWv.

samtk¡v tcmKw (Yellow vein mosaic)

shï¡rjnbnð km[mcWbmbn DïmIpó Cu tcmK¯nsâ e£Ww Ce Rc¼pIfnse ]¨¸p \jvSs¸«v aªndamIpIbpw Rc¼pIÄ XSn¡pIbpw sN¿póXmWv.  ImbvIÄ sNdpXpw aªIeÀó ¨ ndt¯mSpIqSnbXpambncn¡pw. \ocqän¡pSn¡pó പ്രmWnIsf \in¸nt¡ïXv tcmK\nb{´W¯n\v AXymhiyamWv. samskIv tcmK¯ns\Xnsc {]Xntcm[tijnbpÅ C\§fmb AÀ¡ A\manI, AÀ¡ A`bv, kpØnc, അഞ്ജിത, മഞ്ജിമ Fónh Irjn sN¿pIbmWv tcmK\nb{´W¯n\pÅ asämcp t]mwhgn.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല