ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
കൃഷി > ച്ചക്കറി വിളകള്‍ > വഴുതിന വിളകള്‍

Irjn¡mew

agsb B{ibn¨pÅ Irjn  : sabv þ Pq¬ (ImehÀj¯n\p ap¼v).
PetkNnX Irjn         : sk]väw_À þ HIvtSm_À.

C\§Ä

C\§Ä Dev]mZ\tijn IqSnb C\§Ä {]tXyIXIÄ

kqcy, tizX, lcnX

\oena 

_mIvSocnbð hm«¯ns\Xnsc {]Xntcm[tijn

_mIvSocnbð hm«¯ns\Xnsc {]Xntcm[tijnbpÅ k¦cbn\w

apfIv

PzmekJn, PzmeapJn, Pzme,    ]´v cþ1, aÖcn, DÖzme,    A\p{Kl, വെള്ളായണി അതുല്യ , വെള്ളായണി സമൃദ്ധി

_mIvSocnbð hm«¯ns\Xnsc {]Xntcm[tijn

AXypð¸mZ\tijnbpÅXv

X¡mfn

iàn, apàn, A\L,     ]qkdq_n, വെള്ളായണി വിജയ്‌

_mIvSocnbð hm«¯ns\Xnsc {]Xntcm[tijn

AXypð¸mZ\tijnbpÅXv

 

hn¯nsâ tXmXpw CSbIehpw

hnf

hn¯nsâ tXmXv (slIvSdn\v)

CSbIew (sk.ao.)

hgpX\

 

  

370 þ 500 {Kmw

  

60 $ 60
(tizX, kqcy XpS§n bhbv¡v) 
75 þ 90 $ 60
(lcnX, \oena XpS§n Xg¨p hf
cpóhbv¡v)

apfIv

1.0 In. {Kmw

45 $ 45 (Ipäns¨Snbmbn) hfcpóh

X¡mfn

400 {Kmw

60 $ 60

\Soð

hn¯v ]mIn apf¸n¨v ssXIfpïm¡n, Ahbv¡v Hcp amkw {]mbamIpótXmsS ]dn¨p \Smw. \ñ hf¡qdpw \oÀhmÀ¨bpw DÅXpw [mcmfw kqcy{]Imiw e`n¡póXpamb Øe¯v thWw XhmcWIfpïm¡m³. ñXp t]mse AgpIns¸mSnª Imenhfw tNÀ¯v kuIcy{]Zamb \ofhpw, Hcp aoäÀ hoXnbpw 90 sk.ao. DbchpapÅ hmc§fpïm¡n AXnð hn¯v ]mImw. AXn\ptijw ]¨nesImïv ]pXbn«v Znhtk\ Ime¯v \\bv¡pI.  hn¯v apf¨p XpS§nbmð pX amäWw. XhmcW \ñXpt]mse \\¨Xn\p tijta ssXIÄ ngpsXSp¡mhq.

hf{]tbmKw (slIvSÀ)

ssPhhfw   :    20 þ 25 S¬ (new ]mIs¸Sp¯pt¼mÄ tNÀ¡Ww)

cmkhfw

a. ASnhfw         :         35 : 40 : 12.5 NPK kg/ha
b. Hómw taðhfw   :    20 : 12.5 NK kg/ha (\«v 20 þ 30 Znhk§Ä¡ptijw)
c. XpSÀópÅ taðhfw : 20 N kg/ha (\«v cïv amkw Ignªv)


IfIÄ നo¡w sNbvXXn\ptijw hfw tNÀ¡Ww. \«v Hópw cïpw amk§Ä¡ptijw a®v Iq«n sImSp¡Ww. Bhiym\pkcWw \\bv¡pIbpw sNSnIÄ¡v Duóp \ðIpIbpw thWw.

kkykwc£Ww

IoS§fpw tcmK§fpw

XïpXpc¸³, ImbvXpc¸³:

Chsb \nb{´n¡m³ tISphó Xïv/ImbvIÄ tXm«¯nð nóv \o¡w sN¿Ww.  henb tXmXnepÅ IrjnbnS§fnð cmkIoS\min\n Xfn¡mw (ImÀmdnð 0.15%).

\namhnc

thcns\ B{Ian¡pó namhncIÄs¡Xnsc ssPhnI \nb{´tWm]m[nbmbn _mIvSocnbIsf D]tbmKn¡mw (Bacillus macerans, Paecilliomyces lilacinus).  apªIsfbpw aïcnIsfbpw aäv \ncqän¡pSn¡pó പ്രmWnIsfbpw \nb{´n¡póXn\v ssUsat¯mtbäv 0.05%; aoeoaq«bvs¡Xnsc Izo\mðt^mkv 0.05% Fónh Xfn¡pI.

ssXNobð

hn¯nsâ tXmXv IqSnbmð ssXNobð DïmIpóXn\pÅ km²yX IqSpw. AXn\mð hn¯nsâ Afhpw AXv mIm\pÅ Øe¯nâ hnkvXrXnbpw IrXyambncn¡Ww.  IqSmsX \ñ XpdÊmbXpw \oÀhmÀ¨bpÅXpamb Øew XhmcWIÄ¡mbn XncsªSp¡pIbpw thWw. ssXNobð Hcp {]iv\ambn«pÅ Øe§fnð DbÀó hmc§fnð hn¯p]mIn \oÀhmÀ¨ Dd¸m¡Ww.

sshdkv tcmK§Ä:

sshdknsâ B{IaWw aqew CeIÄ sNdpXmIpó Hcp tcmKhpw ImWmdpïv. Cu tcmKw _m[n¨ sNSnIÄ ngpXpamäpIbpw Ch ]c¯pó IoS§sf \in¸n¡m\mbn IoS\min\n Xfn¡pIbpw thWw.

aªfn¸v

tcmKw _m[n¨ sNSnIfpw aäv BXntYbkky§fpw thtcmsS ]ngpsXSp¯v \in¸n¡Ww. tcmKw ]c¯pó പ്രmWnIsf ssUsat¯mtbäv 0.05% Xfn¨p \in¸n¡Ww.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല