ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
കൃഷി > ച്ചക്കറി വിളകള്‍ > വെള്ളരിവര്‍ഗ്ഗവിളകള്‍

CXnð mhð, Shew, shÅcn, I¡ncn, X®na¯³, Npcbv¡, a¯³, Ip¼fw Fónh DÄs¸Spóp.  ChbpsS DevmZ\tijn IqSnb C\§Ä, Irjn¡mew, \SoðcoXn, hf{]tbmKw, kkykwc£Ww Fónh NqhsS tNÀ¯ncn¡pó «nIIfnð sImSp¯ncn¡póp.

C\§Ä

hnf Dev]mZ\tijn IqSnb C\§Ä പ്രtXyIXIÄ

പ്രnb, {]oXn, {]nb¦

pfnckapÅ a®nte¡v tbmPn¨ത്
IuapZn, t__n,  TAþ19
 
apSnt¡mSv, AcpWna, ku`mKy
]qkioXÄ, tmbn³skäv, ]q\ssJc
kemUn\p ]änbh
kpKÀ t__n, AÀ¡tPymXn

qk k½À പ്രോളി^nIvtem§v, AÀ¡ ബlÀ

Ip¼fw KAU tem¡ð, Cµp
a¯³

A¼nfn, kphÀ®, kcÊv

Irjn¡mew
P\phcn þ amÀ¨v, sk]väw_À þ Unkw_À.

agsb B{ibn¨v Irjn sN¿pt¼mÄ BZys¯ aqtóm \mtem agbv¡ptijw tabvþPqWnð hn¯nSmw.

hn¯nsâ tXmXv
(In.{Kmw/slIvSÀ)
CSbIew

]mhð

5.0þ6.0

2.0 ao. x 2.0 ao.

]Shew

3.0þ4.0

2.0 ao. x 2.0 ao.

shÅcn, I¡ncn

0.5þ0.75

2 ao. x 1.5 ao.

X®na¯³

1þ1.5

3 ao. x 2 ao.

Npcbv¡

3þ4

3 ao. x 3 ao. (]´enð IbäpóXn\v)
2 ao. x 3þ4 ao (\ne¯p ]SÀ¯póXn\v)

a¯³

1.0þ1.5

4.5ao x 2 ao.

Ip¼fw

0.75þ1.0

4.5 ao. x 2 ao.

\Soð

cïSn hep¸hpw Hóv HócbSn BghpapÅ IpgnIÄ FSp¯v taða®pw, Imenhfhpw, cmkhfhpambn IeÀ¯nbtijw Ipgnsbmón\v 4 þ 5 hn¯v hoXw \Smw. apf¨v cïmgvNbv¡ptijw Hcp XS¯nð ñ aqóp ssXIÄ hoXw \nÀ¯nbmð aXn.

hf{]tbmKw (In.{Kmw/slIvSÀ)

ssPh hfw            : 20 þ 25 S¬ (new ]mIs¸Sp¯pt¼mÄ tNÀ¡Ww)

cmkhfw

a. ASnhfw    :     35 : 25 : 25 NPK kg/ha
b. tað hfw   :   35 kg N (]e XhWIfmbn hÅn hoipt¼mgpw, ]qhnSpt¼mgpw)

If \nb{´Whpw, CSbnf¡epw cïp{]mhiysa¦nepw sN¿Ww. Bhiym\pkcWw \\bv¡epw thWw. IqSmsX ag¡me¯v a®v Iq«ns¡mSpt¡ïXpw BhiyamWv.

IoS§fpw tcmK§fpw

hnf
IoS§Ä
tcmK§Ä

]mhð

Imbo¨, F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv, Cet¸³

arZptcma]q¸v, NpÀ®]q¸v
aªfn¸v

]Shew

Imbo¨, F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

arZptcma]q¸v, aªfn¸v

shÅcn, I¡ncn

F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

NqÀ®q¸v, arZptcma]q¸v,
aªfn¸v

X®na¯³

F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

NqÀ®q¸v, arZptcma]q¸v

Npcbv¡

F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

NqÀ®q¸v, arZptcma]q¸v

a¯³

Imbn¨, F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

NqÀ®q¸v, arZptcma]q¸v
aªfn¸v

Ip¼fw

Imbo¨, F¸nemIv\ hïv,
Nphó a¯³ hïv

NqÀ®q¸v, aªfn¸v, arZptcma]q¸

kkykwc£Ww

കീടങ്ങള്‍

Imbo¨

Imbo¨bpsS kam[nZisb \in¸n¡póXn\v ImÀmdnð 10% DP hn¯v \SpóXn\v ap¼v XS¯nð hnXdpI. sNdnb tXmXnð Irjn sN¿pt¼mÄ t]¸À, XpWn, ]vfmÌnIv FónhbntesX¦nepw HópsImïpïm¡nb IqSp sImïv ImbvIÄ s]mXnbpóXv \ñXmWv. Fómð henb IrjnbnS§fnð 0.2% ImÀmdntem 0.2% ame¯tbmtWm enäsdmón\v 10 {Kmw iÀ¡ctbm, ]ôkmctbm tNÀ¯p ]q¡pó kab¯pw, Imbv]nSn¡pó kab¯pw cïmgvN CShn«v Xfn¨p sImSp¡Ww. acpóv CebpsS ASn`mK¯v hog¯¡hn[w Xfn¡Ww. IqSmsX tISphó ImbvIÄ in¸n¡pIbpw thWw.

]gs¡Wnbp]tbmKn¨pw Imbo¨sb ^e{]Zambn \nb{´n¡mw. ]gp¯ mfbwtImS³ gw sNcn¨v apdn¨v apdn¸mSnð ImÀt_m^pdm³ XcnIÄ C«v Nnc«bnð h¨mWv ]gs¡Wn Dïm¡póXv. ]´enð cïpaoäÀ CShn«v ]gs¡WnIÄ Xq¡pIbpw BgvNbnsemcn¡ð sIWnIÄ pXp¡pIbpw thWw. ]qhnSpóXn\p ap¼mbn Xsó sIWnIÄ sh¨p XpS§Ww.

F¸nemIv\ hïv

CeIfnð ImWpó ChbpsS ap«¡q«§Ä, pgp, hïv Fónh tiJcn¨v \in¸n¡Ww. IqSmsX ImÀmdnð 0.2% Xfn¡pIbpw thWw.

Nphó a¯³hïv

ChbpsS hïpIÄ CeIsfbpw ]pgp¡Ä thcpIsfbpamWv B{Ian¡póXv. ]pgp¡sfbpw kam[nZisbbpw \in¸n¡póXn\v 10% ImÀmdnð s]mSn hn¯nSpóXn\pap¼v XS§fnð tNÀ¡pI.

tcmK§Ä

arZptcma]q¸v

ag¡me¯mWv Cu IpanÄtcmKw IqSpXembn ImWpóXv. amt¦msk_v 0.2% Xfn¨v CXns\ \nb{´n¡mw.

NqÀ®പq¸v

ഡൈനോകാപ് 0.05% Xfn¨v Cu tcmKw \nb{´n¡mw.

aªfn¸v

ssUsat¯mtbäv 0.05% Xfn¨v tcmKw ]c¯pó sNdp{]mWnIsf \in¸n¡mw. tcmKw _m[n¨ sNSnIfpw aäv BXntYb kky§fpw thtcmsS ]ngpXp \in¸n¡Ww.

Ipdn¸v: IoS\min\nIfpw IpanÄ\min\nIfpw Xfn¨p IpdªXv 10 Znhksa¦nepw Igntª hnfshSp¡mhq.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല