ശനി, സെപ്റ്റംബര്‍ 30, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > അലങ്കാര ചെടികള്‍ > മുല്ല

hmWn-Pym-Sn-Øm-\-¯nð Irjn-sN-¿-s¸-Spó ]pjv]-§-fnð apñ-bv¡pÅ {]m[m\yw a\-Ên-em¡n tIc-f-¯nepw CXnsâ Irjn sNdnb tXmXnð Bcw-`n-¨n-«p-ïv. apñ-¸q-¡-fnð \nópw hmän-sb-Sp-¡pó ssXew kpK-Ô-{Z-hy-§-fpsS Dev]m-Z-\-¯n\v AXym-h-iy-am-sW-óXv apñ-bpsS {]m[m\yw hÀ²n-¸n-¡p-óp. {]Ir-Xn-Z-¯tam Ir{Xn-atam Bb GXp kpK-Ô-]-ZmÀ°-¯n-tâbpw IqsS apñ-¸q-ssXew Iq«n tbmPn-¸n¡mw FóXv Cu ssXe-¯nsâ khn-ti-j-X-bm-Wv. Ib-äp-aXn km²yX Gsd-bpÅ HómWv apñ-¸q-ssX-ew.

C\-§Ä

Hfn-tb-kntb Fó kky-Ip-Spw-_-¯nð s]Spó apñ Ipän-s¨Sn-bmbpw hÅn-bmbpw hf-cp-óp. Nne {][m\ kv]ojo-kp-Ifpw AXnse C\-§fpw NphsS tNÀ¯n-cn-¡p-óp.

 

Pmkvan\w kmw_Iv                                            þ Fó imkv{X-\m-a-¯n-e-dn-b-s¸-Spó Atd-_y³ apñ-bmWv \mw IqSp-X-embn hfÀ¯p-ó-Xv. hÀjw-ap-gp-h\pw ]q Xcpó CXnse {][m\ C\-§Ä Kpïp-a-ñn, tam«n-b, hncq-]m-£n, aZ-\-_m-Ww, cma-_m-Ww, Dukn-añn Fón-h-bm-Wv. 

 

Pmkvan\w {Kmân-^vtfmcw þ Fó imkv{X-\m-a-apÅ ]n¨-Ihpw ]te-S¯pw Irjn-sN-¿-s¸-Sp-óp. Co-1, Co-2, Xn½-]p-cw, eIv\u Fón-h-bmWv {][m\ C\-§Ä.

 

 

Pmkvan\w Hmdn-¡p-teäw þ CXnse {][m\ C\-§Ä Co-1 മുല്ല, Co-2 മുല്ല,  temwKv t]mbnâv,  temwKv duïv, tjmÀ«v t]mbnâv, tjmÀ«v duïv Fón-h-bm-Wv.

 

 

 

]cn]me\w

a®pw Imem-h-Øbpw

\ñ \oÀhmÀ¨-bp-Å aWðI-eÀó ]in-a-cmin a®mWv apñ-¡r-jn¡v Gähpw A\p-tbm-Pyw. icn-bmb hfÀ¨bv¡v kqcy-{]-Imiw \ñ-h®w e`n-¡-Ww. [mcmfw shÅhpw thWw. AXn-ssiXyw hfÀ¨sb {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-¡pw.

{]hÀ²\w

thcp-]n-Sn-¸n¨ I¼p-I-fmWv \Sp-ó-Xn\v \ñ-Xv. IBA (5000 ]n.]n.-F-w.), IAA (1000 ]n.]n. Fw.), NAA(5000 ]n.]n.Fw.) Fóo dq«n§v tlmÀtam-Wp-IÄ D]-tbm-Kn-¨mð thKw thcp-]n-Sn¨p In«pw. a®nð ]Xn-sh-¡-emWv asämcp {]P-\\ amÀ¤w. Pq¬þPqsse apXð HIvtSm-_Àþ\hw-_À hsc-bmWv ]Xn-h-bv¡m³ A\p-tbm-Py-amb ka-bw.

\Soð

\new Inf-s¨m-cp¡n If-IÄ \o¡w sNbvXv HcmgvN ap¼p-Xsó 40 x 40 x 40 sk. ao. Af-hnð Ipgn-I-sf-Sp¯v taða®pw 15 In. {Kmw Imen-h-fhpw tNÀ¯p Ipgn- aq-Sn-b-tijw thcp-]n-Sn-¸n¨ I¼p-IÄ \Smw. C\-¯n-\-\p-k-cn¨v \Soð AIew hyXym-k-s¸-Spw. Pq¬þBKÌv amk-§-fn-emWv ssXIÄ \tS-ïXv.

C\w \Soð AIew
Pmkvan\w kmw_Iv 1.2 x 1.2 ao.
Pmkvan\w Hmdn-¡p-teäw 1.8 x 1.8 ao.
Pmkvan\w {Kmân-^vtfmdw 2.0 x 1.5 ao.

th\ð¡m-e¯v Bh-iym-\p-k-cWw BgvN-bnð Htóm ctïm {]mhiyw Pe-tk-N\w \ðI-Ww. hÀj-Im-e¯v \oÀhmÀ¨m kuIcyw Dïm-bn-cn-¡-Ww. If-IÄ ]q¡-fpsS F®-t¯bpw hen-¸-t¯bpw kzm[o-\n¡pw Fó-Xp-sImïv If-\n-b-{´Ww ka-bm-k-a-b¯v \S-¯-Ww.

hf-{]-tbmKw

icn-bmb hf-{]-tbmKw hgn ]pjvt]mð]m-Z\w KWy-ambn hÀ²n-¸n-¡mw. Hcp sNSn¡v 120 {Kmw ]mIy-P-\-Iw, 240 {Kmw `mh-lw, 240 {Kmw £mcw Fó tXmXnð cmk-h-f-§Ä Hcp hÀjw cïp-{]m-h-iy-ambn P\p-h-cn-bnepw Pqsse-bnepw \ðI-Ww. CXn-\p-]p-dsa th¸n³]n-®m-¡v, IS-e-¸n-®m¡v Fón-hbpw amk-¯n-sem-cn-¡ð 100 {Kmw hoXw \ðtI-ï-Xp-ïv.  (ഒരു ചെടിയ്ക്ക്‌ ഒരു മാസത്തില്‍). 

sIm¼p-tIm-Xð AYhm {]qWnwKv

sNSn-bpsS hfÀ¨-tbbpw ]pjvt]m-ev]m-Z-\-t¯bpw \nb-{´n-¡pó-Xn-\mWv sIm¼v tImXp-ó-Xv. sNSn-bpsS BIr-Xn, sam«n-Sð, sam«p-I-fpsS hfÀ¨ Fón-h-bpw sIm¼ptIm-X-ens\ B{i-bn-¨n-cn-¡pw. \hw-_ÀþUnkw-_À amk-§-fn-emWv I¼p tImtX-ï-Xv. AXn\p ap¼mbn Pe-tk-N\w \nÀ¯-Ww. hfÀ¨ Ah-km-\n¨ I¼p-I-fpw, DW-§n-b-Xpw, tcmKw-_m-[n-¨-Xp-amb imJ-Ifpw \o¡w sN¿-Ww. 45þ60 sk. ao. Db-c-¯nð sh¨p thWw {]q¬ sN¿m³. {]q¬ sNbvX-Xn-\p-tijw apdn-¸m-Snð t_mÀtUm Ipg¼p ]pc-«p-óXv tcmK-_m[ XS-bp-hm³ klm-bn-¡pw. {]qWnw-Kn\p tijw Pe-tk-N\w XpS-c-Ww. hf-{]-tbm-Khpw ip]mÀi-b-\p-k-cn¨v \S-¯-Ww.

kky-kw-c-£Ww

apIp-f-§-fpw, Xïpw, ]qhpw Xpc-¡pó {]mWn-I-fmWv {][m\ i{Xq-¡Ä. Chsb ImÀ_m-dnð 0.15%þ0.20% Xfn¨v \nb-{´n-¡mw.

Ce-I-cn-¨n-en-s\-Xnsc amt¦m-sk_v 0.2% Asñ-¦nð സിനെബ്‌ 0.2% Xfn-¨mð aXn.  dÌv tcmKw aqehpw Ce-I-cn-¨nð Dïm-Imw. sNSn-IÄ aqtSmsS hmSn-t¸m-Ipó tcmKw \nb-{´n-¡m-\mbn Hcp iX-am\w hocy-apÅ t_mÀtUm-an-{inXw Hgn¨v a®v IpXnÀ¡p-I.

]qhn-dp-¡ð

harvested buds

\«v Bdv amk-¯n-\Iw ]qhn-Sm³ XpS-§pw. Fñm-Zn-h-khpw ]q]-dn-¡-Ww. \ñ-t]mse hnI-kn¨ sam«p-Itf ]dn-¡m-hq. AXn-\p-tijw Ah-bpsS hen-¸hpw BIr-Xnbpw A\p-k-cn¨v Xcw Xncn-¡mw. Dev]m-Z\w Ønc-am-Im³ aqóp-hÀj-sa-¦nepw thïn-h-cpw. Hcp slIvS-dnð \nóv \mep-ap-Xð Bdv S¬ hsc ]q¡Ä e`n-¡pw.

C\w ]q¡-fpsS Afhv
(S¬/slIvSÀ)
ssXe-¯nsâ tXmXv
(In.{Kmw/slIvSÀ)
Pmkvan\w kmw_Iv 5 15.00
Pmkvan\w Hmdn-¡-teäw 5 28.00
Pmkvan\w {Kmân-^vtfmdw 6 29.00

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല