ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > കാപ്പി

BapJw

coffee flowers

Im¸nsച്ചSn      Hcp \nXylcnX ZoÀLImeacamWv.  Ad_n¡, tdm_Ì Fóo cïv C\§fmWv {][m\ambpw Irjn sN¿póXv. BtKmf Im¸n Dð¸mZ\¯nð 75þ80% Ad_n¡ Im¸nbmWv. KpW \nehmc¯nð tdm_Ì Im¸n A{X sa¨s¸«Xsñ¦nepw GXp ]cnXØnXnbnð hfcpt¼mgpw sa¨ambn hnfhv Xcm³ sIð¸pÅXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല