ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > തോട്ട വിളകള്‍ > റബ്ബര്‍

BapJw

]s¯m¼Xmw \qämïnsâ Ahkm\t¯mSpIqSn {_koenð \nópw sImïphó hmWnPyhnfbmWv dºÀ. GItZiw 25þ-30 aoäÀ hsc Dbc¯nð Icpt¯msS hfsc thK¯nð hfcpó dºÀ ac¯nsâ sXmen Sm¸v sNbvXmWv hmWnPy{]m[m\yapÅ dºÀ Id FSp¡póXv. dºÀ ac¯nsâ PohnX ssZÀLyw \qdp sImñt¯mfapsï¦nepw \ñ hnfhp XcpóXv 25þ30 hÀjt¯¡mWv. SbÀ DXv]mZ\¯n\mWv {][m\ambpw dºÀ D]tbmKn¡pósX¦nepw tlmkpIÄ, t^mwsa¯IÄ, ]mZc£IÄ, Ifn¸m«§Ä Fónhbv¡pw B[p\nI tdmUp\nÀ½mW¯n\pw, Hmt«msamss_ð hyhkmb§Ä¡pw, hnhn[Xcw hyhkmbnI DXv]ó§fpsS sNdp LSI§Ä¡pw dºÀ D]tbmKn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല