തിങ്കള്‍ , ജൂണ്‍ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > കുരുമുളക്

kky-imkv{Xw

s]¸tdkntb (Piperaceae) Fó kkyIpSpw_¯nse ss]¸À (Piper) Fó P\pÊnðs¸« Hcp {][m\ AwKamWv ss]¸À ss\{Kw (Piper nigrum) Fó imkv{X\ma¯nð Adnbs¸Spó IpcpapfIv.

Xm§pImenð ]än¸nSn¨p Ibdpó Hcp hÅns¨SnbmWv IpcpapfIv. Hmരോ ap«nð \nópw ]pds¸Spó ]äp thcpIÄ D]tbmKn¨mWv IpcpapfIv Xm§p ac¯nð IbdpóXv. kmlNcy§Ä A\pIqeamsW¦nð 15 apXð 20 aoäÀ hsc Dbc¯nð IpcpapfIv hÅn Ibdpw. Fómð IrjnbnS§fnð apfIp ]dn¡m\pÅ kuIcyw IW¡m¡n sImSnbpsS s]m¡w Bdp aoädnð IhnbmsX {IaoIcn¡póp.

image1

apfIpaWnIÄ

IpcpapfIp aWnIÄ¡v km[mcW 4þ6 anñoaoäÀ hen¸w DïmIpw. Xncnhóp Ignªmð Dt±iw 6þ8 amkw sImïv hnfshSp¡mhpóXmWv. ]gp¯ aWnIÄ¡v Npht¸m, Hmdtôm, aªtbm \ndambncn¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല