തിങ്കള്‍ , ജൂണ്‍ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > വാനില

BapJw

a²yAtacn¡bmWv hm\nebpsS PòtZiw. CXv HmÀ¡nUv IpSpw_¯nðs¸« Hcp hÅns¨SnbmWv. Ir{Xna ]cmKWw hgn Cu sNSnbnepïmIpó ImbvIÄ icnbmb coXnbnð kwkv¡cns¨Sp¯mð lrZyamb ]cnaf¯n\v DdhnSamIpw. kwkv¡cn¨ ImbvIfnð \nópw thÀXncns¨Sp¡pó k¯v sFkv{Iow, tNm¡teäv, ioXf]m\ob§Ä ]pUvVnwKv XpS§nb a[pc]ZmÀ°§Ä¡v aWhpw, cpNnbpw \ðIm\pw AXpt]mse s]À^yqapIfnepw, kpKÔ{Zhy§fnepw, acpópIfnepw kpKÔw ]Icm\pw, hnIknX cmPy§fnð h³tXmXnð D]tbmKn¨phcpóp. C¡mcW¯mð hm\ne Cóv IbäpaXn km²yXbpÅ Hcp \mWy kpKÔhnfbmWv. Ct´mt\jy, aUKmkv¡À, Imadq¬, Pmh, samdojykv, km³kn_mÀ,{_koð, Pssa¡, shkväv C³Uokv XpS§nbhmWv {][m\ hm\ne Dð]mZIÀ. {_n«ojv C´ym I¼\nhgn hm\ne 1835ð tIcf¯nse¯n. 1960 Ifnð tIcf ImÀjnI kÀÆIemimebpsS IognepÅ A¼ehbð ImÀjnI KthjW tI{µ¯nð hm\ne Irjnsb¡pdn¨pÅ KthjW§Ä Bcw`n¨p. AhnSs¯ anXiotXmjvW ImemhØbnð hm\ne hnPbIcambn IrjnsN¿msaóv sXfnbn¡s¸«p. CubSp¯Ime¯v hnIknX cmPy§fnð CXnsâ BhiyIX hÀ²n¨Xmbn Iïphcpóp. AXn\pÅ {][m\ ImcWw {]IrXnZ¯amb hm\ne ]cnaf¯nsâ anIhpw AXnt\mSpÅ {]nbhpamWv. am{Xañ, hm\nek¯v D]tbmKn¨pÅ `£W]ZmÀ°§fpsS ]m¡änð {]IrXnZ¯amtWm, Ir{XnaamtWm FópÅXv tcJs¸Sp¯Ww Fsómcp \nbaw Atacn¡bnð \nehnð hóXpw, {]IrXnZ¯ hm\nebpsS BhiyIX hÀ²n¸n¨p. Xòqew tIcf¯nð ]ebnS¯pw hmWnPymSnØm\¯nð Irjn Bcw`n¡pIbpïmbn. ap³vIme§ളിð hm\neIrjn {][m\ambpw hb\mSv Pnñsb tI{µoIcn¨mbncpóqsh¦nepw Cu ASp¯Ime¯v FdWmIpfw XpS§nb aäpØe§ളിepw CXv hym]Iambn IrjnsNbvXphcpópïv.

image      image

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല