ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
കൃഷി > പച്ചക്കറി വിളകള്‍ > ശീതകാലപച്ചക്കറികള്‍

tIcf¯nð ssltdôv taJebnð am{XamWv Cubn\w ]¨¡dnIfpsS Irjn.

C\§Ä

hnf C\§Ä പ്രtXyIXIÄ

Imt_Pv

 

sk]väw_À, qk {UwslU,v
tKmÄU³ G¡À, Imthcn,
KwK, {ioKtWiv,
ss{]UvHm^v C´y

  

   

tImfn^vfhÀ

qk GÀfn kn´än¡v,
]qk Zo]mfn, GÀfn]mäv\, 74 þ 6 þ
C

   

Imcäv

]qk tIkÀ, m³säkv, ]qk taLen

  

_oäv dq«v

sUt{Smbnäv UmÀ¡v sdUv

  

dmUnjv (apŦn)

Pm¸നokv sshäv, AÀ¡ നnjm´v, ]qk tNXvIn, ]qk civan, ]qk tZin

  

Dcpf¡ng§v

       

Ip{^n tPymXn,
Ip{^n ap¯p,
Ip{^ntZh

{lkzImeaq¸v,
CS¯cw aq¸,v
ZoÀLImeaq¸v

shfp¯pÅn

Du«n þ 1, G þ 50

  

Irjn¡mew

Imt_Pv, tImfn^vfhÀ  þ BKÌv þ നhw_À
Imcäv, _oävdq«v          þ  BKÌv þ P\phcn
dmUnjv                   þ  Pq¬ þ P\phcn
Dcpf¡ng§v              þ  amÀ¨v þ G{]nð, BKÌvþUnkw_À, P\phcn þ s^{_phcn
shfp¯pÅn               þ  HIvtSm_À þ
hw_À

hn¯nâ tXmXpw (slIvSÀ) CSbIehpw

hnf

hn¯nsâ tXmXv

CSbIew (sk.ao.)

Imt_Pv

500 þ 750 {Kmw

45 x 45

tImfn^vfhÀ

600 þ 750 {Kmw

60 x 45

Imcäv

5 þ 6 In.{Kmw

10

_oävdq«v

7 þ 8 In.{Kmw

15 þ 20

dmUnjv

7 þ 8 In.{Kmw

10

Dcpf¡ng§v

1000 þ 2000 In.{Kmw

15 þ 20

shfp¯pÅn

500 In.{Kmw

 15 x 8

\Soð

പdn¨p\Spóh (Imt_Pv, tImfn^vfhÀ)

hn¯v XhmcWIfnð mIn apf¸n¨v ssXIÄ dn¨p \SpIbmWv sN¿póXv. ssXIÄ¡v 3 þ 5 BgvN പ്രാbamIpt¼mÄ Ah {][m\ IrjnbnS¯nð Smw.

hn¯v hnXbv¡póh (Imcäv, _oävdq«v, dmUnjv)

hn¯v aWepambn tNÀ¯v thWw hnXbv¡m³ 45 sk.ao. AIe¯nð 20 sk.ao. Dbc¯nð hmc§sfSp¯v AXnð 10 sk.ao. AIe¯nð hcnbmbn hn¯nSmw. apf¨v aqómgvNbmIpt¼mÄ A[nIapÅ ssXIÄ dn¨p amän sNSnIÄ X½nepÅ AIew GXmïv 10 sk.ao. B¡Ww.

Dcpf¡ng§v

Ing§v apgph\mtbm, 50 þ 60 {Kmw Xq¡w hcpó s\SpsI apdn¨ IjW§fmtbm \Smw. Htct]mse apfbv¡póXn\v hn¯,v 1 ]n.]n.Fw. GA3 emb\nbnð Hcp aWn¡qÀ t\cw ap¡nsh¨ tijw XWe¯pW¡Ww. ]nóoSv Nm¡pIfnem¡n hmbpkômcapÅ apdnIfnð ¯pZnhkw kq£n¡pI. hn¯v 2 {Kmw amt¦msk_v Hcp enäÀ shůnð Ie¡nb emb\nbnð ap¡n \SpóXv a®neqsS ]Icpó tcmK§Ä nb{´n¡póXn\v klmbn¡pw.

shfp¯pÅn

hnfshSp¯v 2 þ 3 amkw kq£n¨psh¨Xn\ptijw thWw \Sm³. SpóXn\pÅ Añn¡v Npcp§nbXv 4 {Kmw `mcapïmbncn¡Ww.  AñnIÄ shůnð IpXnÀ¯Xn\ptijw, Hcp enäÀ shůnð Hcp anñn{Kmw ssUsat{ImWpw Hcp {Kmw ImÀs_ïmknapw IeÀ¯nb emb\nbnð 15 an\näv t\cw ap¡n sh¨v XWenð DW¡nbXn\ptijw \Sm\p]tbmKn¡mw. Hcp aoäÀ hoXnbpw 15 sk. ao. Dbchpw kuIcy{]Zamb \ofhpapÅ hmc§fnemWv DÅn \tSïXv.

hf{]tbmKw

Imt_Pv, tImfn^vfhÀ

ssPhhfw  : 25 S¬/ha

cmkhfw

a. ASnhfw  : 75 : 100 : 60 In.{Kmw NPK/ha
b. taðhfw : 75 : 65 In. {Kmw NK/ha (\«v Hcp amkw Ignªv)

Imcäv

ssPhhfw        : 25 S¬/ha

cmkhfw

a. ASnhfw      : 37.5 : 62.5 : 50 In.{Kmw NPK/ha
b. taðhfw      : 37.5 In. {Kmw N/ha (hnX¨v Hcp amkw Ignªv)

_oävdq«v, dmUnjv

ssPhhfw          : 20 S¬/ha

a. ASnhfw          : 37.5 : 37.5 : 37.5 In. {Kmw NPK/ha
b. taðhfw          : 37.5 In. {Kmw N (sNSn \ómbn hfcpótXmsS)

Dcpf¡ng§v

ssPhhfw          : 20 S¬/ha

cmkhfw

a. ASnhfw          : 60 : 100 : 120  In. {Kmw NPK/ha
b. taðhfw          : 60 In. {Kmw N/ha (\«v 30 Znhk¯n\ptijw)

shfp¯pÅn

a. ASnhfw : 60:120:120 In. {Kmw NPK/ha (]dn¨v \«v 20 Znhk¯n\ptijw)
b. taðhfw : 60 In. {Kmw N/ha (\«v 45 Znhk¯n\ptijw)

If\nb{´Ww, PetkN\w, CSbnf¡ð Fónh Bhiym\pkcWw sN¿Ww. Imcäv, _oävdq«v FónhbpsS hfÀ¨ sa¨s¸Sp¯póXn\v A[nIw Bg¯neñmsX thWw CSbnf¡m³. a®v Iq«nsImSpt¡ïXv AXymhiyamWv. shfp¯pÅn ]dn¨v \«v cïp amkw Ignªv a®p Iq«nbmð aXn.


kkykwc£Ww

Dcpf¡ng§v

Xpų, Cesh«n¸pgp FónhbmWv {][m\ IoS§Ä. ImÀmdnð 10% s]mSn, \« DSs\ hnXdpóXv Cesh«n¸pgphns\ \nb{´n¡phm³ പ്രtbmP\s¸Spw. apªIsfbpw, XpÅòmscbpw \in¸n¡póXn\v saämkntÌmIvkv Asñ¦nð ssUsat¯mtbäv (1 anñn/enäÀ) e{]Zambn Iïn«pïv.

Hcp {][m\ IpanÄ tcmKamWv CeIcn¨nð. hfÀ¨bpsS {]mcw`L«¯nð DïmIpó CeIcn¨nð nb{´n¡póXn\v 2 {Kmw amt¦msk_v Hcp enäÀ shůnð IeÀ¯nb emb\n Xfn¡pIbpw, ]nóoSpïmIpó CeIcn¨nen\v sN¼p IeÀó IpanÄmin\nIÄ D]tbmKn¡pIbpw sN¿pI.

shfp¯pÅn

 _vfmÌptcmK¯ns\Xnsc amt¦msk_v ^e{]ZamWv(2 ഗ്രാം/ലി.)

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല