തിങ്കള്‍ , ജൂണ്‍ 27, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" ENGLISH
പ്രത്യേക ശുപാര്‍ശകള്‍

കമുക് :

• കമുകിന്‍ തടികളില്‍, പ്രത്യേകിച്ച് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് തട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ കുമ്മായം പൂശുക.

• കണിക ജലസേചന രീതി (15-20 ലിറ്റര്‍ / ഒരു ദിവസം കമുകൊന്നിന്) അവലംബിക്കുക.

• കമുകിന്‍ തടങ്ങളില്‍ കരിയിലയും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് പുതയിടുക.

• കമുകിന്‍ തൈകള്‍ക്ക് തണല്‍ കൊടുക്കുക.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല