തിങ്കള്‍ , ജൂണ്‍ 27, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" ENGLISH
പ്രത്യേക ശുപാര്‍ശകള്‍

കുരുമുളക് :

• രണ്ടാഴ്ച്ച ഇടവിട്ടുള്ള ജലസേചനം, തടങ്ങളില്‍ പുതയിടല്‍ തുടങ്ങിയവ അനുവര്‍ത്തിക്കുക.

• ചെറിയ കൊടികള്‍ക്ക് തണല്‍ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

• കണിക ജലസേചനരീതി കഴിയുന്നതും അവലംബിക്കുക. കടുത്ത വരള്‍ച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയില്‍ ചെടികളില്‍ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല