തിങ്കള്‍ , ജൂണ്‍ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കക്കകള്‍

BapJw

Xoc¡Sentâbpw AgnapJ§fptSbpw ImbepIfpsSbpw ASn¯«nð 2 apXð 5 sk.an Bg¯nð a®nð ]qïp Pohn¡póhbmWv. I¡IÄ Chsb Irjn sN¿póXv ImbepIfpsS ASn¯«nemWv.  Hmtcmbn\w I¡bpw hfÀóp hepXmbn {]PP\w \S¯pó Øe§fmWv Irjn¡\ptbmPyw. I¡bmWv C´ybnð Gähpw IqSpXembn ImWs¸Spó Nn¸nhÀ¤w.  IStemc{]tZi§fnse Hcp hn`mKw BfpIfpsS D]Poh\amÀ¤amWv I¡hmcð. I¡ Cd¨n hfsc t]mjIKpWapÅXmWv. C´ybnð \nópw Ibän Ab¡póhbnð {][m\s¸« HómWv I¡ Cd¨n.  C´ybnð GItZiw 766000 S¬ I¡ DXv]mZn¸n¡s¸Spóp.

ag¡mew Ignªv sk]vXw_À apXð  \hw_À hscbpÅ Ime§fnemWv Ch ap«bnSpóXv. ap«IÄ hncnªv Nn¸nXcnIÄ Iq«w Iq«ambn ASn¯«nð ASnªpIqSpóp.  C§s\ ASnªpIqSpó Nn¸nXcnIsf sNdpI®nIfpÅ Acn¸IÄ sImïv tImcn FSp¯v tiJcn¡póp. Ipªp§sf tiJcn¨ tijw Ahtb hfÀ¯phm³ A\ptbmPyamb Øe§fnð HmtcmL\¯nð hnXdWw.  Nn¸nXcnIÄ hnXdnb Øe¯nsâ AXncpIÄ apfIÄ sImtïm aäp acI¼pIÄ \m«ntbm ASbmfs¸Spt¯ïXmWv. GXmïv 8 - 10 amkw Ignbpt¼mÄ I¡ hfÀóv hnfshSp¸n\v ]mIamIpóp.

I¡hÀ¤§Ä

Irjn¡\ptbmPyamb I¡bn\§Ä BÀ¡ntU, tImÀ_nIypeotk, ssSUmIv\ntU Fóo hÀ¤§fnðs¸«hbmWv.  Idp¯bn\¯nðs¸« IcnI¡bmWv I¡ Dev]mZ\¯nsâ 64% hpw. ]qh³I¡, Ff¼¡ AYhm Iñn¡¡, RhfI¡ AYhm HmcnI¡, shÅI¡ XpS§nb sh\dnUv I¡IÄ 30%, NnchI¡ 5% BIpóp.

anadora

NnchI¡

katelysisa

]qh³I¡

meretrix

RhfI¡

blacl_clam

IcnI¡

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല