ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കടല്‍മുരിങ്ങ

BapJw

imkv{Xobambn Gsd Adnbs¸Spó  ISð apcn§ {InkvXphn\v  ap¼v Xsó tdmam¡mÀ Blmc¯n\pthïn hfÀ¯nbncpóp. {]IrXnbnð ISð apcn§bpsS e`yX hncfamsW¦nepw C´y³ IStemc§fpsS ]e `mK§fnepw AhbpsS tiJc§Ä Iïphcpópïv. C´ybnð ISð apcn§Irjn {]Nmcw t\SpóXv  Ignª Zim_vZ¯nemWv. tI{µ kap{Z aÕy KthjW Øm]\w (kn.Fw.F^v.BÀ.sF.) \S¯nb KthjW§fpsS ^eambn Ipdª Nnehnð apcn§Irjn sN¿m\pÅ kmt¦XnIhnZy C´y³ IÀjI\v e`yam¡s¸«p. C´ybnð Iïphcpó ISðapcn§Ifnð Gsd hyhkmbnI {]m[m\yw t\Snbn«pÅ \men\§fmWv

  • ]Snªmd³ Xocapcn§ Fódnbs¸Spó {ImtÊm{Ìnb a{ZmʳknÊv (Crassostrea madrasensis)
  • {ImtÊm{Ìnb {Knt^mbnsUkv (Crassostrea gryphoides)
  • ssN\okv apcn§sbódnbs¸Spó {ImtÊm{Ìnb dnhpemcnkv (Crassostrea rivularis)
  • C´y³ ]md apcn§sbódnbs¸Spó kmtIm{Ìnb IpIpteä (Crassostrea cucullata)

 CXnð BZys¯ aqón\§Ä HmcpPe¯nepw \memas¯bn\w kap{ZPe¯nepw BWv IïphcpóXv. tIcf¯nsâ kap{ZXoc§fnð {][m\ambpw IïphcpóXv {ImtÊm{Ìnb a{ZmʳknÊv (Crassostrea madrasensis) Fóbn\w apcn§bmW.v
apcn§bpsS amÀ±htadnb icocw I«nbpÅ cïp tXmSpIfmð s]mXnªncn¡póp. Xmgs¯  tIm¸bpsS BIrXnbnepÅ tXmSv {]Xet¯mSv ]än¸nSn¡pIbpw apIfnes¯tXmSv  Xpd¡pIbpw AS¡pIbpw sN¿mhpó Hcp AS¸mbn {]hÀ¯n¡pIbpw sN¿póp.

madrasensis

{ImtÊm{Ìnb a{ZmʳknÊv

ssPhAhinjvS§fpw kky¹hI§fpw Blcn¡pó  apcn§IÄ hÀjw tXmdpw 80þ90 an.ao. hfcpóp.   apcn§bnð BWpw s]®pw shtÆsdbmsW¦nepw cïpw Hcpan¨pÅhbpw hncfañ. tIcf¯nð G{]nð þ sabv, sk]väw_ÀþUnkw_À amk§fnemWv Ch Gähpw IqSpXembn ap«bnSpóXv.

ISð apcn§bpsS hfÀ¨ Ah ]än]nSn¡pó {]Xet¯bpw Blmce`yXtbbpw shůnsâ KpW\nehmct¯bpw B{ibn¨ncn¡póp.

Ipªp§fpsS Dð]mZ\hpw Ahsb ^mapIfnð hfÀ¯epamWv ISð apcn§IrjnbpsS cïp {][m\ L«§Ä.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല