വെള്ളി, ഒക്ടോബര്‍ 7, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > ചിപ്പിവര്‍ഗ്ഗ കൃഷി > കല്ലുമ്മക്കായ

BapJw

C´ybnð {][m\ambpw cïn\w Iñpt½¡mbIfmWpÅX.v ]¨ \nd¯nepÅ s]ÀWm hnÀUnkpw, Xhn«p \nd¯nepÅ s]ÀWm CïnIbmWv Cu Iñpt½¡mb C\§Ä. ]¨ Iñpt½¡mb D¯ctIcf¯nepw aäp kwØm\§fnepw ImWpt¼mÄ Xhn«v Iñpt½¡mb sImñw apXð I\ymIpamcn hsc [mcmfambn ImWpóp. imkv{XobIrjn coXnIfnepsS Hcp slÎdnð \nóv 150 S¬ hsc hnfbn¡m³ Ignbpw. 2004 se F^v.F.Hm IW¡\pkcp¨v temI¯nð sam¯w 18.6 e£w S¬ Iñpt½¡mb Irjn sNbvXp Dev¸mZn¡póp. kvs]bn³, {^m³kv, Cäen, s\XÀemâv, \yqknemâv, sU³amÀ¡v, ssN\ apXemb cmPy§fmWv h³tXmXnð Iñpt½ðmb Irjn sN¿póXv.

green

s]ÀWm hnÀUnkv

brown

s]ÀWm CïnI

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല