ബുധന്‍ , നവംബര്‍ 30, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍

pearlspot

കരിമീന്‍

chanos

പൂമീന്‍

chanos

കാളാഞ്ചി

BapJw

atÕymXv]mZ\¯nepw AXnsâ IbäpaXnbnepw apón«p \nð¡pó cmPyamWv `mcXw.  tIcf¯nse hÀ²n¨phcpó atÕym]t`mK¯n\pw aÕy¯neS§nbn«pÅ t]mjIaqey§sf¸änbpÅ Aht_m[¯n\pw ]pdta kapt{ZmXv]ó IbäpaXn hÀ²n¸nt¡ï BhiyIXbpw IW¡nseSp¡pt¼mÄ hcpwZiI§fnð Blmc¯n\pw aämhiy§Ä¡pambn {]IrXyme`n¡pó aÕyk¼¯v XnI¨pw A]cym]vXamsWóv hyIvXamWv. Cu kmlNcy¯nð ISðaÕyIrjnbpsS km[yX hÀ²n¨p hcnIbmWv.  tIcf¯nsâ `q{]IrXn CXn\v A\ptbmPyamb Hcp LSIamWv.

GItZiw ]{´ïpe£w slIvSÀ `qan CXn\mbn `mcX¯nepsï¦nepw CXnð ]Xnaqóv iXam\w am{Xta ISðaÕyIrjn¡mbn hn\ntbmKs¸Sp¯nbn«pÅp. ISð/Hmcp Pe aÕy§fmb Icnao³, ]qao³, Imfmôn, IW¼v, Ieh Fóo aÕy§fmWv ISð Irjnbv¡v A\ptbmPyamb C\§Ä

ISð aÕyIrjn {][m\ambpw cïp Xc¯nemWv sNbvXphcpóXv

1. ]mS§fnse AYhm Ipf§fnse aÕyIrjn

hnkvXoÀ®a[nIanñm¯ Hmcp Pemib§fnepw sNdnb Ipf§fnepw tXmSpIfnepw ]ebn\w aÕy§sf hfÀ¯m³ Ignbpw. HmcpPew Ibänbnd¡m³ kuIcyapÅ Ipf§fnepw CSt¯mSpIfnepw hnhn[bn\w aÕy§sf A[nI apXð apS¡nñmsX em`Icambn IrjnsN¿m³ km[n¡pw. IW¼v, XncpX, ]qao³, Icnao³ Fóo aÕy§Ä Cu Irjnbv¡v D]tbmKn¡mw. 6 amkw apXð Hcp sImñw hsc hnhn[ A\p]mX¯nð aÕy§Ä Irjn sNbvXv 2000þ--3000 In.{Kmw hsc hnfshSp¸v km[n¨n«pïv. ]qao³, XncpX, IW¼v, Icnao³ FónhbpsS k½n{i IrjnbneqsS 1000--þ-2000 In.{Kmw hsc DXv]mZ\w ssIhcn¡m³ Ignªn«pïv. 

2. Iq«n\pÅnse ISðaÕyIrjn

BtKmfXe¯nð hfscb[nIw km[yXIÄ DÅ IrjncoXnbmWv IqSpIfnse aÕyIrjn. Imfmôn, Ieh Fóo aÕy§fmWv IqSpIfnse Irjnbv¡v A\ptbmPyamb C\§Ä. ]¯paoäsd¦nepw BgapÅXpw XmcXta\y im´hpamb ISð`mK§tfm, hÀjw apgphhpw Hmcp Pew e`yamIpó Imbð {]tZi§tfm ISðaÕyIrjnbv¡v sXcsªSp¡mhpóXmWv.  h³XncItfm iàamb Pe{]hmltam Npgen¡mäSn¡m³ km[yXbpÅtXm Bb `mK§Ä CXn\\ptbmPyañ. thentbä Cd¡§fneqsS ISð Pew Ibdnbnd§pó XmcXta\y Xmgvó {]tZi§fpw CXn\pthïn D]tbmKn¡mhpóXmWv. Ipdª Nnehnð Irjn sN¿mhpó Hcp coXnbmWv Iq«n\pÅnse aÕyIrjn.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല