ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കരിമീന്‍

BapJw

tIcf¯nsâ X\Xmb Hcp aÕy C\amWv Icnao³. tIcfw, IÀ®mSI, Xangv\mSv Fóo kwØm\§fnð Icnao³ hym]Iambn ImWs¸Spóp. tIcf¯nse ]mS§fnð hfsc \ómbn hfcpó Hcp C\ambXpsImïpw \ñ BZmbw XcpóXpsImïpw Icnao³ Irjnbv¡v tIcf¯nð {]Nmcw hÀ²n¨phcpóp. tIcf¯nð ]c¼cmKX ]mS§fnemWv Chsb hfÀ¯póXv. aäp hfÀ¯p aÕy§sf At]£n¨v ChbpsS hfÀ¨ hfsc ]Xps¡bmWv.  9-12 amk¯n\pÅnð ChbpsS hnfshSp¸v \S¯mhpóXmWv.

pearlspot

hn¯pð¸mZ\w

Icnaosâ {]Xypð]mZ\tijn IpdhmbXn\mð, Imbtemc§fnð \nóv ChbpsS Ipªp§sf tiJcn¡póXmWv D¯aw.  tIcf¯nepw, sX¡pIng¡³, sX¡p]Snªmd³ kwØm\§fnepw Icnao\nsâ Ipªp§Ä IqSpXembn ImWs¸Spóp.  sabv - Pqsse amk§fnepw \hw_À amk§fnepamWv Chsb IqSpXembn tiJcn¡póXv.  sNssóbnð {]hÀ¯n¡pó tI{µHmcpPe aÕyIrjn Øm]\w Icnao\nsâ hn¯pð¸mZ\w ]co£WmSnØm\¯nð \S¯nhcpóp.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല