ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > താറാവ്

BapJw

\qämïmbn Xmdmhv hfÀ¯ð  \½psS \m«nð \nehnepsï¦nepw tImgn hfÀ¯ent\mfw  {]Nmcw e`n¨n«nñ. C´ybnð ap« Dð¸mZ\¯n\v Xmdmhn\v cïmw Øm\amWpÅXv. `mcX¯nð sam¯w ]uÄ{Sn taJebpsS Ggv iXam\t¯mfw XmdmhpIfmWpÅXv.

2003 se ]Xnt\gmaXv IópImen sk³kÊv A\pkcn¨v `mcX¯nð 3.1 tImSn XmdmhpIfpïv. 1.6 tImSn XmdmhpIfpÅ ]Ýna _wKmfmWv Gähpw A[nIw XmdmhpIfpÅ kwØm\w.

tIcf¯nð 12 e£w XmdmhpIfmWv 2003ð DïmbncpóXv. tIcf¯nð Hcp hcjw 40 tImSn Xmdmhv ap«IfmWv Dð¸mZn¸n¡póXv. `mcX¯nse sam¯w Xmdmhv ap«IfpsS Dð¸mZ\¯nsâ Aôv iXam\amWv.

{]tXyIXIÄ

  • XmdmhpIfnð \nópw tImgnIsf At]£n¨v IqSpXð ap« e`n¡póp. sa¨s¸« C\w XmdmhpIfnð \nópw hÀj¯nð 300 ð IqSpXð ap« e`n¡póp. tImgnIsf ap«bnSm³ XpS§nbmð Hcp hÀjs¯bv¡v am{Xw em`Icambn D]tbmKn¡m³ Ignbpt¼mÄ XmdmhpIsf ctïm aqtóm hÀj§Ä hsc ap«bv¡pthïn em`Icambn hfÀ¯mhpóXmWv.
  • tImgnIsf At]£n¨v XmdmhpIfpsS hfÀ¨ XmcXtay\ hfsc thK¯nemWv. CXv IqSpXð Cd¨n Dð¸mZ\¯n\v klmbn¡póp.
  • tcmK{]Xntcm[ iàn XmcXtay\ IqSpXembXpsImïv tImgnIfnð km[mcWbmbn IïphcmdpÅ AkpJ§Ä DïmImdnñ.
  • Xmdmhv hfÀ¯en\v apS¡v apXð hfsc Ipd¨v am{Xsa BhiyapÅq. Ahbv¡v cm{Xn InS¡p\\Xn\pthïn DW§nbXpw hmbp kômcw DÅXpamb Hcp sjÍv am{Xw aXn.
  • XmdmhpIÄ AXncmhnse ap«bnSpóXpsImïv GItZiw 98iXam\w ap«Ifpw cmhnse Xsó tiJcn¡mw.
  • Xmdmhv hfÀ¯en\v Ipf§tfm, AcphnItfm Bhiyanñ.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല