ശനി, മെയ്‌ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം

Cattle

പശു

Buffalo

എരുമ

Goat

ആട്

Pig

പന്നി

Rabbit

മുയല്‍

Sheep

ചെമ്മരിയാട്

Chicken

കോഴി

Duck

താറാവ്

Quail

കാട

Turkey

ടര്‍ക്കി

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല