ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > കാട

BapJw

ImS¸£n hfÀ¯en\p Ct¸mÄ \½psS \m«nð hfsctbsd {]Nmcw e`n¨p Ignªp. ImS ap«bptSbpw amwk¯ntâbpw t]mjIaqeyhpw Huj[taòbpw kzmZpw a\Ênem¡nb ]ga¡mÀ ]dªncpó "Bbncw tImgn¡v Ac¡mS' Fó ]gsômñv AÀ°h¯mWv. izmktImi kw_Ôamb tcmK§Ä¡v ImSap«bpw Cd¨nbpw hfsc Bizmkw \ðIpóp. ImSap«bptSbpw Cd¨nbptSbpw BhiyIX IqSnbtXmsS ImShfÀ¯enð {i² ]Xn¸n¡pó IÀjIcpsS F®hpw IqSpIbmbn. Im«nð Pohn¨ncpó ImS¸£nIsf sacp¡n hfÀ¯p]£nbm¡n, \qX\ {]P\\ {]{InbIfneqsS hnIkn¸ns¨Sp¯v hymhkmbnImSnØm\¯nð, DXv]mZn¸n¡póXn\p hgn Hcp¡nbXv P¸m³ImcmWv. AXn\memWv "Pm¸\okv Izbnð' Fó t]cnð Ch Adnbs¸SpóXv.

ImS¸£nIfpsS khntijXIÄ

{lkzPohnXN{Ihpw hfÀ¯phm\pÅ Ipdª Xoä¨nehpw ImS¸£nIfpsS khntijXIfmWv. ap« hncnbpóXn\v 16þ18 Znhk§Ä aXnbmIpw. icochen¸w IpdhmbXn\mð Chsb hfÀ¯m³ Ipd¨p Øew aXn. Hcp tImgn¡mhiyamb Øe¯v 8þ10 ImSIsf hfÀ¯m³ km[n¡pw. 6 BgvN {]mbamIpt¼mÄ ap«bn«v XpS§póp. amwk¯n\pthïn hfÀ¯póhsb 5þ6 BgvN {]mb¯nð hn]Wnbnse¯n¡mw. hÀj¯nð 300þHmfw ap«IÄ e`n¡póp. ImSap«bv¡v ]£nbpsS icoc`mK¯nsâ 8 iXam\w Xq¡apïmbncn¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല