ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യബന്ധന മേഖല

atÕymð]mZ\w

2006-þ07 ð 69 e£w St®msS C´y atÕymð]mZ\¯nð cïmw Øm\¯mbncpóp. 30 e£w S¬ kapt{Zmð]ó§fpw 39 e£w S¬ DÄ\mS³ atÕymð]mZ\hpambncpóp. 2004-þ05 hÀj¯nð 28775 tImSn cq] tZiobhcpam\¯nð kw`mh\ sNbvXt¸mÄ 2005þ06 hÀj¯nð 34758 tImSn cq]bmbn hÀ²n¡pIbpïmbn. AXv tZiob hcpam\¯nð 2004þ05 ð 1.06 iXam\hpw 2005þ06 ð 1.2 iXam\hpw Bbncpóp. AtXkabw 2020-ð C´ybnse D]t`mKmhiyw 120 e£w S®mbn hÀ²n¡psaómWv tZiob Xe¯nð IW¡m¡nbn«pÅXv. AXn\pthïn Ct¸mgs¯ Dð]mZ\w 15 hÀjw sImïv DÄ\mS³ taJebnð \nóv GItZiw aqóp aS§v hÀ²n¸nt¡ïnbncn¡póp.

kap{ZatÕymð]mZ\¯nð \nóv DÄ\mS³ atÕymð]mZ\¯nte¡pÅ Imem\p{Iaamb amäw Xmsg sImSp¯ncn¡póp.

fish

Ignª Ggv hÀj§fmbn (2000þ-07) C´ybpsS DÄ\mS³ atÕymð]mZ\¯nse hfÀ¨ Xmsg sImSp¯ncn¡póp.

hÀjw

atÕymð]mZ\w (000 S¬)

kap{ZtaJe

%

DÄ\mS³ taJe

%

sam¯w

2000þ-01

2811

49.70

2845

50.30

5656

2001-þ-02

2830

47.52

3126

52.48

5956

2002þ-03

2990

48.23

3210

51.77

6200

2003þ-04

2941

45.96

3458

54.04

6399

2004-05

2778

44.07

3526

55.93

6304

2005-þ06
2810
42.78
3760
57.22
6570
2006þ07
3000
43.67
3869
56.33
6869
(Source: Economic Survey, 2007)

tIcf¯nse atÕymð]mZ\¯nð kap{ZtaJebmWv IqSpXepw kw`mh\ sN¿póXv. tIcf¯nse DÄ\mS³ atÕymð]mZ\w 2000 apXð Ipdªphcpópsï¦nepw kap{ZatÕymð]mZ\w hÀ²n¨phcpóXmbn ImWpópïv. Fómð 2004-þ05 hÀj¯nð kap{Z atÕymð]mZ\w s]s«óv IpdbpIbpw, 2003þ-04 hÀj¯nð DÄ\mS³ DXv]mZ\w t\cnb tXmXnð hÀ²n¨phcpóXmbpw tcJs¸Sp¯pópïv.

hÀjw

atÕymð]mZ\w (S¬)

kap{ZtaJe

%

DÄ\mS³ taJe

%

sam¯w

2000þ-01

566571

86.92

85234

13.08

651805

2001þ-02

596783

88.44

78039

11.56

674822

2002þ-03

603286

88.94

75036

11.06

678322

2003þ-04

608525

88.86

76279

11.14

684804

2004þ-05

601863

88.73

76451

11.27

678314

2005-þ-06
558913
87.75
77980
12.25
636893
2006-þ07
561028
87.64
79110
12.36
640138
(Source: Economic Review, 2007)

tIcf¯nsâ atÕymð]mZ\¯nð kapt{Zmð]ó§Ä¡mWv IqSpXð {]m[m\yw. 590 IntemaoäÀ hcpó IStemchpw 40,000 N.In.ao. hcpó aÕy_Ô\tbmKyamb h³Ic¯n«bpw tIcf¯n\v kz´amWv. IqSmsX H³]Xv XoctZi PnñIfnembn apóptdmfw aÕy_Ô\ {Kma§fpw emânwKv skâdpIfpw H¼Xp ^njnMv lmÀ_ dpIfpw tIcf¯nsâ aÕy_Ô\ taJe¡v B¡w Iq«pópïv. GItZiw ctïImð e£w aÕys¯mgnemfnIÄ {]Xy£ambpw 8.56 e£w sXmgnemfnIÄ ]tcm£ambpw {]hÀ¯n¡pópïv. Cu taJebnð \nóv hÀj¯nð Ggp e£w S¬ atÕymð]mZ\w e`n¡psaómWv IW¡m¡nbn«pÅsX¦nepw 2006-þ-07 hÀj¯nð 5.61 e£w S¬ am{XamWv e`n¨Xv.

tIcf¯nse aÕy_Ô\ taJebnð hnhn[bn\w bm\§fpïv. CXnð 29,177 F®w ]c¼cmKX bm\§fpw, 14,151 F®w b{´hðIrX bm\§fpw, 5504 F®w b{´hXvIrX t_m«pIfpamWv. sam¯w atÕymXv]mZ\¯nsâ 87 iXam\hpw b{´hXvIrX aÕy_Ôt\m]mZnIÄ D]tbmKn¨mWv ]nSn¡póXv. 2006þ-07 hÀj§fnð kapt{Zmð]mZ\¯nð s\bvNmfbmWv IqSpXð e`n¨Xv (38.28%). CXn\p]pdta sN½o³, hä, Abe Fóo aÕy§fpw [mcmfambn e`n¡mdpïv. Ch hmWnPymSnØm\¯nð hfsc {]m[m\yapÅhbmWv. tIcf¯nse {][m\s¸« kap{ZaÕyk¼¯nsâ ]«nI Xmsg sImSp¯n«pïv. 

2006þ-07 ð tIcf¯nse kap{Z atÕymð]mZ\w (S¬)

Sl. No

ao³ C\w

Dð]mZ\w (S¬)

%

1.

Nmf

214773
38.28

2.

sImgph

33853
6.03

3.

Infnao³, sN¼ñn

32971

5.88

4.

h¦S

18000

3.21

5.

25258

4.50

6.

Abne

45904

8.18

7.

sN½o³

56779

10.12

8.

Nqc

12248

2.18

9.

aäpÅh

121242
21.61
sam¯w

561028

100.00

tIcf¯nsâ DÄ\mS³ atÕymð]mZ\w 79000 S®mWv. CXv tIcf¯nsâ sam¯w atÕymð]mZ\¯nsâ 12 iXam\w am{XamWv. Fómð tZiobSnØm\¯nð sam¯w atÕymð]mZ\¯nsâ ]IpXnbne[nIhpw DÄ\mS³ taJebnð \nómWv kw`mh\ sN¿póXv.  ImbepIfpw HmcpPeapÅ shÅs¡«pIfpw [mcmfapÅ tIcf¯nð DÄ\mS³ atÕymð]mZ\¯n\v [mcmfw km²yXIfpïv.

tIcf¯nse DÄ\mS³ atÕymð]mZ\w (S¬) (2003þ-07 ð)


ao³ C\w

2003þ-04

2004þ-05

2005þ-06

2006þ-07

Dð]mZ\w

%

Dð]mZ\w

%

Dð]mZ\w

%

Dð]mZ\w

%

1. sImôv

16136

21.15

16334

21.37

14812

18.99
16229
20.51

2. Icnao³

4510

5.91

4458

5.83

4626

5.93
4452
5.63

3. hcmð

3657

4.79

4133

5.41

4287

5.50
4081
5.16

4. Xnsem¸nb

7739

10.15

7490

9.80

7965

10.21
7555
9.55

5. apÈo

4359

5.71

4740

6.20

4922

6.31
4484
5.67

6. aäpÅh

                                                  39878

52.27

                                               39296

51.40

41368

53.05
42309
53.48

sam¯w

76279

100.0

76451

100.0

77980

100.00
79110
100.0
(Source: Economic Review, 2007)

Ignª aqóp hÀjs¯ tIcf¯nsâ DÄ\mS³ aÕyk¼¯nsâ e`yXbpw {][m\s¸« Nne aÕy§fpsS DXv]mZ\¯nepÅ \nÝemhØbpw apIfnse ]«nI kqNn¸n¡pópïv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല