ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പശു

ആമുഖം

C´ybpsS ImÀjnItaJebnð hfsc kp{][m\]¦mWv IópImen k¼¯n\pÅXv. IópImenIfpsS F®¯nð temI¯nð C´ybv¡v Hómw Øm\amWv. BSpIfpsS F®¯nð cïmw Øm\hpw, sN½cnbmSnsâ Imcy¯nð aqómw Øm\hpw Dïv. ]mð Dð]mZ\¯nð C´ybv¡v temI¯nð Hómw Øm\amWv. ap« Dð]mZ\¯nð C´y Aômw Øm\¯mWv.

2003þse IópImen sk³kÊv A\pkcn¨v temI¯nse sam¯w IópImenIfpsS ]Xn\ô v iXam\w (185.18 Zie£w) C´ybnemWpÅXv. AXnð 13.3 iXam\w (24.68 Zie£w) k¦cbn\w IópImenIfmWv. C´ybnð k¦cbn\w IópImenIfnð 60 iXam\hpw tIcfw, Xang\mSv, IÀ®mSI, almcmjv{S, D¯À{]tZiv, ]ôm_v Fóo kwØm\§fpsS kw`mh\bmWv.

C´ybpsS sam¯w IópImen k¼¯nð 38.2 iXam\w ]ip/Imf hn`mKhpw 20.2 iXam\w FcpaIfpw, 12.7 iXam\w sN½cnbmSpw 25.6 iXam\w BSpIfpw, 2.8 iXam\w ]ónIfpw AciXam\w aäp arK§fpamWv. C´ybnð FcpaIfpsS F®w GItZiw 97.92 Zie£amWv. tIcf¯nse IópImenIfpsS 94 iXam\hpw DÄ\mS³ {Kma§fnemWv. CXnð 80 iXam\w IópImenItfbpw hfÀ¯póXv sNdpInS \maam{X IÀjIcmWv.

C´ybnð IópImenIsf hfÀ¯póXv £otcmð]mZ\¯n\pw, amwk¯n\pw aäpamWv. NmWIw XpIð XpS§n A\p_Ô Dð]ó§fpw CXv {]Zm\w sN¿pópïv.

tIcf¯nse IópImen

]Xnt\gmaXv C´y³ IópImen sk³kÊv {]Imcw 1.15 iXam\w ]ip/Imf hn`mKhpw, 0.07 iXam\w Fcpabpw 0.01 iXam\w sN½cnbmSpw, 0.98 iXam\w BSpw, 0.57 iXam\w ]ónbpw tIcf¯nsâ kw`mh\bmWv.

tIcf¯nð IópImen k¼¯nð 12.4 iXam\t¯msS ]me¡mSv PnñbmWv HómaXv. hb\mSv PnñbnemWv IópImen k¼¯nð Gähpw IpdhpÅXv. FcpahfÀ¯enð ae¸pdw Pnñbpw (19 iXam\w), BSv hfÀ¯enð Xncph\´]pcw Pnñbpw (12 iXam\w), ]ón hfÀ¯enð CSp¡n PnñbpamWv (30 iXam\w) Gähpw apónð \nð¡póXv.

DÄ\mS³ {Kma§fnð kzbw sXmgnð taJebnð arKkwc£Ww Hcp {][m\ ]¦phln¡pópïv. IópImen ]cn]me\¯nt\mS\p_Ôn¨v [mcmfw sXmgnð km[yXIfpïv. AXnð {][m\w amwtkmð]mZ\hpw £otcmð]mZ\hpw BWv. arKkwc£W¯nð {]tXyIn¨pw £otcmð]mZ\¯nð kv{XoIÄ¡v hfsc kp{][m\ ]¦pïv. AXpt]mse tImgn hfÀ¯ð taJebnepw kv{XoIÄ hfsc {][m\s¸« ]¦mWv hln¡póXv .

tIcf¯nð IópImenIsf \mS³ C\saópw k¦cbn\saópw cïmbn Xcw Xncn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല