ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > പന്നി

BapJw

amwkmlmc§fpsS Dð¸mZ\¯n\p thïnbmWv ]ónIsf {][m\ambpw hfÀ¯póXv. GXp kmlNcy¯nepw DbÀó hfÀ¨m\nc¡pÅhbmWv ]ónIÄ. ]ón hfÀ¯ensâ ap¡mð`mKw sNehpw AXnsâ Xoän¡pthïnbmWv. a\pjy\v D]tbmKyañm¯ `£W]ZmÀ°§fpw, tlm«epIÄ, ]¨¡dn ISIÄ, ]mð, Cd¨n, aÕyw apXembhbpsS kwkv¡cWw tI{µ§fnð \nópw, ASp¡fbnð \nópw e`n¡pó D]tbmKyañm¯ ]ZmÀ°§fpw, aäpt]mð¸ó§fpw Xoäbmbn D]tbmKn¨v ]ónhfÀ¯ð IpSpXð BZmbIcam¡mw. imk{Xobamb ]ón hfÀ¯ð, cmPy¯nsâ amwtkmð¸mZ\w hÀ²n¸n¡pótXmsSm¸w bphm¡Ä¡pw ho«½amÀ¡w Hcp sXmgnð e`n¡póXn\pw klmbn¡pw.

C\§Ä

tIcf¯nð hfÀ¯póXn\p tbmPn¨ C\§Ä

1. Idp¯ \mS³ ]ónIÄ (Indigenous domestic pigs)

2. shfp¯ ioa]ónIÄ (Large white yorkshire)

3. ChbpsS k¦c C\§Ä (Cross-breds)

\mS³ ]ónIfpsS hfÀ¨m\nc¡pw, Dð¸mZ\£aXbpw IpdªXn\mð ioa]ónIsf hfÀ¯póXmWv IqSpXð em`Icw. ioa]ónIfnð {][m\t¸«h sshäv tbmÀ¡vjbÀ, em³U tdkv FónhbmWv. \½psS \m«nð Gähpw tbmPn¨Xv tbmÀ¡vjbÀ C\§fmW.v

yorkshire cross
ioa]ónIÄ k¦c C\§Ä
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല