ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > മുയല്‍

BapJw

arZptcmaNÀ½¯n\pw amwkmhiy¯n\pw thïnbmWv a\pjy³ apbð hfÀ¯enð {i² h¨Xv. [mcmfw t{]m«o³ AS§nb apbend¨nbnð aÁp Cd¨ntb¡mÄ sImgp¸nsâ Afhp Ipdhpw ehW iXam\w IqSpXepw BWv.  apbð hfÀ¯ð Bcw`n¡pt¼mÄ apbð Ipªp§fpsS e`yXbpw, hn]W\ kuIcy§fpw {]tXyIw ]cnKWn¡Ww.  C´ybnð {]Nmc¯nepÅ {][m\ P\pkpIfmWv, tkmhnbäv Nnône, t{K Pbâv, \yqknemâv sshäv, sshäv Pbâv, At¦md, \mS³ Fónh.

chinchilla

tkmhnbäv Nnône

angora

At¦md

grey giant

t{K Pbâv

newzealand

\yqknemâv sshäv

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല