ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ചെമ്മരിയാട്

BapJw

sN½cnbmSnð \nóp ]mð, amwkw, I¼nfn, XpIð, hfw Fóo ]e hn[¯nepÅ Dð¸ó§Ä e`n¡póXpsImïv {Kma{]tZi§fnse k¼XvLS\bnð Chbv¡v Hcp {][m\ ]¦pïv.  sN½cnbmSnsâ hfÀ¯enð CXp IqSmsX aäp {]tbmP\w GsdbmWv.

  • sN½cnbmSv hfÀ¯m³ hnetbdnb IqSpIfpsS Bhiyanñ.  AXpsImïp Xsó aäp hfÀ¯p arK§sf At]£n¨v A²zm\hpw IpdhmWv.
  • ASnØm\ aqe[\w IpdhmbXpw, BSpIÄ s]s«óv s]äps]cpIpóXpw ChbpsS KpW§fmWv.
  • ]e hn[¯nepÅ sNSnIÄ `£n¡póXp sImïv ChbpsS ]cn]me\w aäp hfÀ¯parK§sf At]£n¨v kpKaamWv.
  • sN½cnbmSnð \nóv ]e Xc¯nepÅ Dð¸ó§Ä e`n¡póXpsImïv IÀjI\v ]e hn[¯nepÅ hcpam\hpw Chbnð \nóp e`n¡póp.

C´ybnð 2003- se IW¡\pkcn¨v 6.14 tImSn sN½cnbmSpIfpïv.  Fóncnómepw tIcf¯nð AhbpsS F®w shdpw 4000 am{Xta DÅp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല