ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മൃഗസംരക്ഷണം > ചെമ്മരിയാട്

sN½cnbmSnsâ XncsªSp¡ð

tIcf¯nsâ `q{]IrXnbv¡v A\ptbmPyamb ]eXcw sN½cnbmSnsâ C\§Ä Dïv.  CX\pkcn¨v thWw C\§sf XncsªSp¡phm³. k¦cbn\§Ä BSpIfmWv hfÀ¯m³ \ñXv. BtcmKyapÅ 12 apXð 18 amkw {]mbapÅ B«n³ Ipªp§sf thWw XncsªSp¡m³. Chbv¡p tcmK{]Xntcm[\¯n\pÅ hmIvknt\j³ \ðtIïXmWv. C\§sf XncsªSp¡pt¼mÄ Hcp {]kh¯nð Hóne[nIw Ip«nIÄ DïmIpóhbpw cïp {]kh§Ä¡nSbnð ssZÀLyw IpdhpÅXpambhsb XncsªSp¡phm³ \ñ icochen¸hpw DuÀPkzeXbpapÅ ap«\mSpIsf thWw CWtNÀ¡póXn\v D]tbmKn¡phm³.

ssewKnImkàn, CWtNcphm\pÅ Ignhv Fónhbpw ]cnKWn¡Ww.  Hóne[nIw Ip«nIfpsS IqsSbpïmb ap«\v ap³KW\ \ðIWw. tIcf¯nsâ ImemhØ¡v A\ptbmPyamb sN½cnbmSv C\§fmWv sU¡m\n, s_ñmcn, s\ñqÀ, amïy, lkvk³, amt¨cn, th¼qÀ, \oðKncn Fónh..

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല