ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > കാലിത്തീറ്റ വിളകള്‍

Xoä¸bdn\§Ä

bdnð Nne C\§Ä Imen¯oäbv¡mbn am{Xw IrjnsNbvXphcpóp. s]s«ópÅ hfÀ¨bpw AXypevmZ\tijnbpw ImcWw ag¡met¯bv¡pw th\ð¡met¯bv¡pw tbmPn¨ hnfbmWv h³bÀ. hfsc ]pcmX\Imew apXð Xsó CXv Irjn sNbvXphcpópïv. s\ñv Irjn sN¿m³ thïത്ര Pe e`yXbnñm¯ kab¯v aWð IeÀó temla®pÅ pô¸mS§fnð Cu ]bÀ Irjn sN¿póXv em`IcamWv. ]bÀ Irjn sNbvXmð a®n\p hf¡qdp IqSpw FóXpsImïp hnf ]cn{Ia¯nð Cu hnf DÄs¸Sp¯mhpóXmWv.

]SÀóp hfcpó C\§fpw Ipäns¨Snbmbn \nev¡pó C\§fpw Dïv. IÀ®mSItem¡ð, RS-9, UPC-1956, UPC-5287, UPC-9805 Fón§s\ H«h[n  C\§Ä t^mUdn\pthïn IrjnsN¿m³ ip]mÀi sN¿pópïv.

\new aqtóm \mtem XhW DgpXv aqóp aoäÀ AIe¯nð NmepIÄ Iodn PetkN\ kuIcyapïm¡pI. hn¯phnXbv¡pItbm \pcnbnSpItbm sN¿mw. hn¯n\mbn \Spt¼mÄ hcnbmbn \SpóXmWv \ñXv. hnXbv¡v slIvSdn\p 40-þ50 In. {Kmw hn¯pw \pcnbnSpóXn\v 15-þ40 In. {Kmw hn¯pamWv ip]mÀi sNbvXn«pÅXv. \Soð AIew hcnIÄ X½nð 30þ40 sk. aoädpw sNSnIÄ X½nð 6þ15 sk. aoädpw BWv. agsb B{ibn¨p IrjnsN¿pt¼mÄ new Hcp¡pó kab¯v Imenhfw slIvSdn\v 10 S®pw NPK 25:60:30 In. {Kmw hoXhpw ASnhfambn tNÀ¡Ww. PetkNnX Irjnbnð NPK 40:30:30 In. {Kmw ASnhfambpw Hmtcm{]mhiys¯bpw hnfshSp¸p Ignbpt¼mÄ slIvSdn\p 10 In. {Kmw Fó tXmXnð ss\{SP\pw, s]m«mjpw taðhfambpw \ðIWw.

ISp¯ Ifieyw Hgnhm¡póXn\v Htóm, ctïm XhW If \nb{´Ww \S¯Ww. IqSpXð hn¯nSpóXp IfIsf \nb{´n¡phm³ klmbIamWv. tNmfw, _Pvd, Kn\n¸pñv, t\¸nbÀ pñv FónhtbmsSm¸hpw sX§n³tXm¸pIfnð CShnfbmbpw IrjnsN¿mw.

\«v 45 Znhkw Ignªmð BZys¯ hnfshSp¸mImw. AXn\ptijw Hmtcm 30 Znhks¯ CSthfbnepw AcnsªSp¡mw. Hä hnfshSp¸pam{Xw \S¯pó hnfbnð slIvSdnð 25-þ30 S¬ e`n¡pt¼mÄ eXhW hnfshSp¯mð 40 S¬ hsc ]¨ne e`n¡pw.

tXm«hnfIfnð BhcWhnfbmbpw ]¨nehnfbmbpw IrjnsN¿m³ tbmPn¨Xpw, hnf IópImenIÄ¡v {nbs¸«Xpw \mcnsâ Awiw IpdhpÅXpamIbmð aäp Xoäപ്പbÀhÀ¤hnfIsf At]£n¨p sa¨s¸«XmWv.

CXv DW¡nbpw aWnt¨mfw, a¡t¨mfw ChtbmsSm¸w tNÀ¯v ssktePm¡nbpw Imen¯oäbmbn D]tbmKn¡mw. `£yaqeyw hfsc IqSpXemWv. 16% AkwkvIrXamwkyhpw 20% AkwkvIrX \mcpw AS§nbncn¡póXn\mð CXv Hcp D¯a Imen¯oäbmWv. hn¯pïmIpsa¦nepw tiJcn¡m³ p²nap«mWv. \ñ hn¯p Afhnð IpdhmsW¦nepw A¦pcWtijn aqóp hÀjw hsc \ne\nð¡pw.

ssÌtem

]bÀhÀ¤¯nðs¸«Xpw sXt¡ Atacn¡bnepw Ico_nb³ Zzo]pIfnepw ImWs¸SpóXpamb Hcp Xoä¸bÀ hnfbmWnXv. th\ð¡me¯pw hfÀ¯msaóXpw Hcp BhcWhnfbmbpw as®men¸pònb{´n¡m\pw, IfIfpsS hfÀ¨ XSbm\pw ]änb CShnfbmbpw hfÀ¯msaóXpw CXnsâ പ്രtXyIXIfmWv. hn¯n\v sImfp¯pt]mepÅ mKapÅXpsImïv kz`mhnIhn¯phnXcWw arK§fneqsS km²yamhpóp.

stylo

{_koenb³ eqtk¬

XWenð hfcm¯ CXv 900 apXð 4000 anñn aoäÀ hsc ag e`n¡pó Øe§fnð ómbn hfcpw. ^e]pjvSn Ipdª a®nepw hfcpó Cu sNSn t^mkvt^äp hf§tfmSp {]XnIcn¡pw. hn¯v IqSpXð Bg¯nð mIcpXv. slIvSdn\v 2 In. {Kmw hn¯p aXnbmIpw. Schofield Fó C\amWv hmWnPymSnØm\¯nð IrjnsN¿póXv.  s]m¡¯nð hfcpó C\w Xmaknt¨ q¡pIbpÅq. Cook, F³UhÀ, ഗ്രാlmw FónhbmWp aän\§Ä.

Su¬kv hnñn þ ssÌtem

tIcf¯n\p tbmPn¨ Cu C\w Hcp hmÀjnIhnfbmWv.

stylo

Ico_nb³ ssÌtem

aµKXnbnð hfcpó CXv IópImenIÄ taªp\S¡pótXmsS ]SÀóphfcpóp. Dbc¯nð hfcpIbmsW¦nð 80 sk. ao. hsc Dbc¯nð hfcpw. "shdmt\m' C\¯nsâ Xïp arZpeamWv. hmÀjnI hnfIfptSbpw NncØmbn hnfbptSbpw ]e KpW§fpw DÄs¡mÅpóXmWv shdmt\m.

caribbean

Ipäns¨Sn C\w (Shrubby stylo)

NncØmbnbmb Ipäns¨SnbmWv ssÌtemkm´kv kvIm{_m. Bg¯nð t]mIpó thcp]Sew hcĨ¡me¯pw ]¨nSn¨p \nev¡póXn\v klmbn¡póp. Seca, Fitzroy Fóo C\§fmWv Irjn¡mbn ipmÀi sNbvXn«pÅXv. ssÌtembpsS hn¯p hfsc sNdpXmWv. sX§n³tXm¸pIfnð CS hnfbmbn IrjnsN¿pt¼mÄ slIvSdn\v 2 ap3 1/2 In.{Kmw hsc hn¯pthïnhcpw. ]pñpw ]bdpw an{ihnfbmbn sN¿pt¼mÄ slIvSdn\p 1 1/2 In. {Kmw hn¯p aXnbmIpw. Hcp cm{Xn apgph³ shůnen«p IpXnÀ¯Xn\ptijw hnXbv¡póXn\p ap³p ssdtkm_nbw IĨdpambn IeÀ¯n thWw hn¯p hnXbv¡phm³.

shrubby

new X¿mdm¡n hn¯v aWepambn IeÀ¯n hnXbv¡pI. an{iIrjn¡msW¦nð pðhn¯pambn IeÀ¯n hnXbv¡pI. hnX¨Xn\ptijw sNdpXmbn a®psImïp aqSWw. Asñ¦nð 30 sk. ao. AIe¯nð hcnbmbn NmepIfnð hn¯n«v aqSmw. hn¯v 5-þ10 an. aoädnð IqSpXð Bg¯nð t]mIm³ mSnñ. HcmgvNsImïp apfbv¡pw. hn¯pev]mZ\¯n\v ip]mÀi sN¿pó C\w Cook BWv.  hn¯pev]mZ\¯n\mbn Irjnbnd¡pt¼mÄ slIvSdn\p 5 In. {Kmw hn¯v Fó tXmXmWp A`nImayw. slIvSdn\p 120 In. {Kmw t^mkv^dkpw 375 In. {Kmw Ip½mbhpw tNÀ¡póXv IqSpXð hnfhp e`n¡póXn\p klmbIamIpw. hn¯pev]mZ\Irjn¡v th\ð¡me¯v Bhiym\pkcWw \\bv¡Ww.

hmÀjnI hnfbv¡pw, NncØmbn hnfbv¡pw NPK ip]mÀisNbvXncn¡póXv slIvSdn\v 20:80:30 In. {Kmw BWv. NncØmbn hnfIÄ¡v slIvSdn\p 80 In. {Kmw Fó tXmXnð t^mkv^dkpw 30 In. {Kmw s]m«mjpw XpSÀópÅ hÀj§fnð ðIWw. ]pfnckapÅ a®nð slIvSdn\p 375 In. {Kmw Ip½mbhpw CSWw.

hnX¨v 3-þ4 amkw Ignªmð BZys¯ hnfshSp¸p \S¯mw. ]nóoSp 45 Znhkw CShnt«m hfÀ¨b\pkcnt¨m hnfshSp¡mw. aqóp hÀjw \nev¡pó NncØmbn hnfbnð nóp IqSnbXv Hcp hÀjw 4-5 XhW hnfshSp¡mw. Hcp slIvSdnð nóp hÀj¯nð 25-þ30 S¬ hnfhv e`n¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല