ബുധന്‍ , ജൂലൈ 24, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > കാലിത്തീറ്റ വിളകള്‍

Ipäns¨Sn

kp_m_pÄ

CwKvfojnð eqtk¬ Asñ¦nð C]nen¸nð Fó t]cnð Adnbs¸Spó kp_m_pfnsâ PòtZiw saIvknt¡m BWv. Ct¸mÄ DjvWantXmjvW a[ytaJem cmPy§fnseñmw Xsó cs¡ IrjnsN¿s¸Spóp. Hcp \nXylcnX hr£amWnXv. Bg¯nepÅ Xmbnthcp]Sehpw shÅ q¡fpÅ q¦peIfpamWv CXn\pÅXv. \mep kp_m_pÄ C\§Ä Dïv.

subabul

ഹവായിയാന്‍ ഇനം

Cu C\w \ñ Imen¯oäbmWv. sNSnIÄ s]m¡w IpdªXpw CSXqÀóp hfcpóXpw hcĨsb AXnPohn¡m³ പ്രtXyI IgnhpÅXpamWv. [mcmfw hn¯pIÄ DïmIpIbpw sN¿pw. hcĨm km[yXbpÅ പ്രtZi§fnð IrjnsN¿póXn\v tbmPn¨ C\amWnXv. K-341 Hcp lhmbnb³ C\amWv.

kmðhtUmÀ C\w

\ñ Dbc¯nð hfcpó Cu C\¯n\v CSXqÀó Ce¸c¸v DïmIpw. CXnsâ Cebpw hn¯pw lhmbnb³ C\t¯¡mÄ henbXmWv. hf{]tbmKt¯mSp {]XnIcn¡pw. K-8 Fó C\amWp Xoäbv¡mbn hfÀ¯mhpó C\w.

s]dp C\w

DbcapÅXpw imJIÄ IqSpXepÅXpamb Cu C\w Xoäbv¡mbn hfÀ¯póXn\v tbmPn¨XmWv.

I®n§vlmw C\w

kmðhtUmÀ, s]dp Fóo C\§fpsS k¦c C\amWnXv.

kp_m_pIÄ NqSpÅ ImemhØbv¡p tbmPn¨XmWv. 22oC \pw 30oC \pw CSbv¡p NqSpw hÀj¯nð 500 apXð 2000 an. ao. agbpw e`n¡pó പ്രtZi§fnð CXp \ómbn hfcpw. Bg¯nð t]mIpó iàamb Xmbvthcp]Sew DÅXpsImïv hcĨsb t\cnSm³ Ignbpóp. kap{Z\nc¸nð nóv 500 aoädnð Xmsg Irjn¡v ip]mÀi sN¿pónsñ¦nepw agbnepw shbnenepapÅ hyXnbm\§tfbpw iàamb Imänt\bpw sNdnb aªnt\bpw ISp¯hcĨtbbpw CXn\v t\cnSm\mIpw. shÅs¡«ns\ sNdp¡m\mInñ. BgapÅXpw \oÀhmÀ¨bpÅXpw pH aqeyw 7 DÅXpamb a®mWp CXn\p Gähpw tbmPn¨sX¦nepw D¸pckapÅXpw AavfckapÅXpamb a®nepw hfcpw. Ip¯s\bpÅ Ipón³ sNcnhpIfnepw Ncðപ്രtZi§fnepw aWð IeÀó a®nepw hfcm³ CXn\p Ignbpw.

tabvþPq¬ Asñ¦nð sk]väw_ÀþHIvtSm_dnð ag Bcw`n¡pótXmsS ssXIÄ Smw. hn¯nsâ sXmenbv¡v I«nIqSpXembXpsImïv apfbv¡m³ Xmakw t\cnSpw.  apfbv¡ð XzcnXs¸Sp¯póXn\v hn¯v KmVkÄyqdnIv BknUnð 4 an\näpt\cw ap¡n IgpIpItbm Asñ¦nð 80oC NqSpÅ shůnð 4 an\näp t\cw ap¡pItbm sN¿pI. AXn\ptijw Hcp aWn¡qÀ shbne¯pW¡n hnXbv¡mw.

Hcp slIvSdn\v 3þ4 In. {Kmw hn¯mWv iq]mÀisNbvXn«pÅXv. s^{_phcnþamÀ¨nð gvkdnIfntem, t]mfn¯o³ IhdpIfntem IrjnbnS¯nð t\cnt«m 2þ3 sk.ao. Bg¯nð hn¯pIpgn¨nSmw. agbnsñ¦nð നന¨psImSp¡Ww. \gvkdnbnð ssXIÄ 6þ8 Ce hncnªmð (1 1/2 apXð 3 amkw പ്രായം {]mbamIpt¼mÄ) പ്രധാന IrjnbnS¯nte¡v ]dn¨p\Smw. X\nhnfbv¡v 1 x 0.1 aoäÀ AIe¯nepw sX§n³ tXm¸pIfpsS AXncpIfnð 2 * 0.2 aoädIe¯nepw \Smw. ta¨nðpd§fpsS AXncpIfnepw tdmUpIfpsS Hmc§fnepw Fñmw hfÀ¯mhpó acamWnXv. hn¯nSpóXn\p ap³v \new ImSpw aäpw sh«ns¯fn¨p DgpXp \nc¸m¡Ww.

BZyL«¯nð hfÀ¨ aµKXnbnembXpsImïv iàntbdnb IfIfnð nópw kwc£Ww \ðIWw. ctïm aqtóm XhW hcnIÄ¡nSbnð CSbnf¡póXv BZyL«¯nð IfIsf \nb{´n¡póXn\v BhiyamWv. Kn\n, ]t¦mf, Zn\m\mY, k¦ct\¸nbÀ Fóo ]pñn\§fpambn IeÀ¯n CXv an{ihnfbmbn Irjn sN¿mhpóXmWv.

kp_m_pÄ 27 apXð 34 iXam\w hsc amwkyw AS§nb Gähpw t]mjIKpWapÅ XoäbmWv. IqSmsX Itcm«n³, hnäman³ F Fónhbpw AS§nbncn¡póp. hnäan³ F Gähpw IqSpXepÅ sNSnbmWnXv. CXnsâ Cebnð Akm[mcWamb Hcp Aant\m Aavfw (ssatamkn³) AS§nbncn¡póp. Xoäbnð kp_m_pÄ 10% ¯nð IqSpXembmð Abhnd¡pó arK§Ä¡v CXnsâ hnjmwiw tZmjw sN¿pw.

\«v 125þ150 Znhkw Ignbpt¼mÄ kp_m_pÄ q¡m³ XpS§pw. \«p 5-þ6 amkw Ignbpt¼mÄ sNSnIÄ 1.5þ1.75 aoäÀ Dbcsa¯póp. Cu kab¯v Xd\nc¸nð nóp 70-þ80 sk. ao. Dbc¯nð sh¨p BZys¯ apdn¡ð S¯mw. hfÀ¨ A\pkcn¨p ]nóoSp 50þ60 Znhks¯ CSthfIfnð Ce apdns¨Sp¡mw. AXncpIfnð hfÀ¯pó ac§fnse {][m\ Xïpsh«msX _m¡n sIm¼pItf sh«mdpÅq. apIfnte¡pÅ aqópsIms¼¦nepw \nÀ¯n am{Xta inJc§Ä aqdns¨Sp¡mhq. Ncða®nepw ag Ipdª പ്രtZi§fnepw hÀj¯nð Hcp slIvSdnð nóp 25-þ30 S¬ hnfhv e`n¡pw.  PetkNnX IrjnbmsW¦nð Ggv þ F«v hnfshSp¸nð nópw slIvSdn\v 100 S¬ ¨ne e`n¡pw.

slUvPv eptk¬

DjvWtaJebnepw antXmjvWtaJebnepw ImWpó 2-3 aoäÀ Dbc¯nð hfcpó Ipäns¨SnbmWnXv. IópImenIÄ¡v CjvSs¸«Xpw ISp¯ ta¨nenepw \in¨p t]mIm¯XpamWv CXv. Cebnð 22 iXam\hpw Xïnð 10-þ15 iXam\hpw amwkyw AS§nbncn¡póp. Dev]mZ\tijn IqSpXepÅ Cu ]pñp hÀj¯nð Hcp slIvSdnð nóp 40 apXð 70 S¬ hsc e`n¡pw. Cebnð hnjmwiw Hópw Isï¯nbn«nñ.  Xïv arZphmbXpsImïv apdns¨Sp¡m³ Ffp¸amWv. Xcnip`qan hnIk\¯n\p tbmPn¨ pñn\amWv.

AK¯n

\«v BZys¯ 3þ4 hÀjs¯ ദ്രpXKXnbnepÅ hfÀ¨bmWv CXnsâ FSp¯p]db¯¡ പ്രtXyIX. km[mcW\nebnð Hcp slIvSdnð nóv icmicn 20þ25 Iyq_nIv aoäÀ acw e`n¡pw. hn¯phnX¨v IrjnsN¿mhpóXmWv. ImenIÄ CXnsâ Cebpw ImbvIfpw `£n¡pw. apdn¨pIgnªmð IqSpXð iàntbmsS ]pXnb apfIÄ DïmIpw. ImenIÄ¡v tZmjanñm¯ CXv slIvSdn\v 3000 I¼v Fó ക്രa¯nð ASp¸n¨p \SmhpóXmWv. t]¸dn\mbn ]ĸpïm¡póXn\v Cu acw D]tbmKn¡póp. Cebnð 36 iXam\w AkwkvIrXamwkyw AS§nbncn¡póp. A[nIw XWð Dïm¡m¯ acambXpsImïv aäv IrjnIÄ CtXmsSm¸w CShnfbmbn sN¿mhpóXmWv.  CuÀ¸apÅXpw 1000 anñnaoädnð IqSpXð agbpÅXpamb {]tZi§fnð CXp hfcpw.

agathi

sjhvcn

hcï പ്രtZi§Ä¡pw shÅapÅ പ്രtZi§Ä¡pw Hcpt]mse tbmPn¨ Ipäns¨SnbmWnXv. aäp IrjnIÄ¡v ]äm¯ Øe§fnð Cu sNSn IrjnsN¿mhpóXmWv. Cebpw aq¡m¯ I¼pIfpw Xoäbmbn D]tbmKn¡mw. sNSnIÄ 100 x 50 sk. ao. AIe¯nð SmhpóXmWv. hÀjw tXmdpw 50 sk. ao. Dbcwsh¨p 60 Znhks¯ CSthfbnð sh«nbmð slIvSdn\v 12 S¬ hnfhv e`n¡pw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല