ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > കാലിത്തീറ്റ വിളകള്‍

Xoäm\yhnfIÄ

Imen¯oäbmbn D]tbmKn¡pó a¡t¨mfw

Imen¯oäbv¡mbn Irjn sN¿m³ tbmPn¨ k¦c C\§Ä U¡m³, KwKmkt^Zvþ2, KwKþ3, KwKþ5, hnPbv (tImt¼mknäv C\w) FónhbmWv. hnXbv¡póXn\v slIvSdn\v 80 In. {Kmw hn¯pw Ipgn¨pSpóXn\v 40-þ60 In.{Kmw hn¯pamWv ip]mÀi sNbvXn«pÅXv. ASnhfambn \nesamcp¡pt¼mÄ slIvSsdmón\p 10 S¬ Imenhfw tNÀ¡Ww.  taðhfambn slIvSsdmón\v 120:60:40 In. {Kmw Fó tXmXnð NPK sImSp¡Ww.  Bhiym\pkcWw If \o¡ð S¯Ww.

\«v 60 Znhkw Ignªmð Asñ¦nð mðshbv¡pó kab¯v BZys¯ apdns¨Sp¡ð S¯mw. a®nð thïത്ര CuÀ¸apsï¦nð cïmasXmcn¡ð IqSn hnfshSp¡mw.

aWnt¨mfw

Imen¯oäbv¡mbn hfÀ¯m³ tbmPn¨ C\§Ä Fw.]n. Nmcn, MPKV-1, JS-20, JS-3, S-1049, FónhbmWv. NPK hf§Ä slIvSdn\v 60:40:20 In. {Kmw Fó A\p]mX¯nð C«mð aXnbmhpw.

maize

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല