ബുധന്‍ , സെപ്റ്റംബര്‍ 23, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കാര്‍ഷിക കാലാവസ്ഥ നിര്‍ദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിന്‍
Districts

Source: Department of Agricultural Meteorology, College of Horticulture, KAU, Vellanikara, Thrissur (Ernakulam, Palakkad, Thrissur Districts)
Kerala Agricultural University Regional Agricultural Research Station Pilicod(Malappuram,Kannur,Kozhikkod,Kasargod Districts)
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer