ശനി, നവംബര്‍ 28, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. കോഴ്സിന്‍റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിജ്ഞാപനം


  3. കോഴ്സിന്‍റെ മലയാളം വിജ്ഞാപനം


  4. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-02 17th batch

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer