ബുധന്‍ , ഒക്ടോബര്‍ 16, 2019 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ - മലയാളംകോഴ്സ്- "പഴം- പച്ചക്കറി സംസ്കരണവും വിപണനവും"

  3. ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീശീലന കോഴ്സുകളുടെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ ലഭിക്കുവാന്‍


  4. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-01 16th batch

  5. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-02 17th batch

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer