വ്യാഴം, ഫെബ്രുവരി 29, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. ഓണ്‍ലൈന്‍ കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍
  2. പുതിയ മലയാളം MOOC കോഴ്സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു-'വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുഷ്പകൃഷിയും പൂന്തോട്ട പരിപാലനവും'
  3. പുതിയ കോഴ്സിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'Hi-tech agriculture IoT & drones'
  4. പുതിയ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു - 'Organic Agricultural Management'
  5. 'കൂണ്‍ കൃഷി' MOOC ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗജന്യ കോഴ്സിന്‍റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുവാന്‍
  6. 'തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍' - മലയാളം MOOC കോഴ്സ് ആരംഭിച്ചു

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer