വ്യാഴം, ഫെബ്രുവരി 25, 2021 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. മൂക് കോഴ്സ് വിജ്ഞാപനം -തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

  3. മൂക് കോഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വിജ്ഞാപനം -തേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍

  4. കോഴ്സിന്‍റെ മലയാളം വിജ്ഞാപനം


  5. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-02 17th batch

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer