വെള്ളി, ജൂണ്‍ 2, 2023 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. MOOC-Free Online Course 'ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി ' - Malayalam Notification

  3. MOOC-Free Online Course 'ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി ' - English Notification

  4. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-02 17th batch

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2020. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer