ബുധന്‍ , സെപ്റ്റംബര്‍ 23, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English

പ്രഖ്യാപനങ്ങള്‍

  1. കോഴ്സ് വിവരങ്ങള്‍

  2. കോഴ്സ് കലണ്ടര്‍ 2019-02 17th batch

  3. ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിന്റെ വിജ്ഞാപനം

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer