ചൊവ്വ, സെപ്റ്റംബര്‍ 29, 2020 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കുറിപ്പ് (Disclaimer)
ഇതില്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാന്‍ ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ഇടത്‌ വശത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ‘Crops (വിളകള്‍ )’ എന്ന ലിങ്കുകളിലൂടെ അതാത് വിളകളുടെ പേജുകള്‍ സന്ദര്‍ശിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ചും, നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കീടനാശിനികള്‍, കളനാശിനികള്‍ എന്നിവയ്ക്കു പകരമുള്ള പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ പ്രസ്തുത ലിങ്കുകളെ മാത്രമേ ആശ്രയിക്കാവു.
Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല | Disclaimer