ശനി, മെയ്‌ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > മഞ്ഞള്‍

പരിപാലനം

\ne-sam-cp-¡ð

s^{_p-h-cn-þ-amÀ¨v amk-§-fnð \ne-sam-cp-¡-Ww.  th\ð ag e`n-¡p-ó-tXmsS (G-{]nð amk-¯nð) 3 x 1.2 aoäÀ Af-hnð 40 sk.-ao. AI-e-¯nð hmc-§Ä FSp¯v aªÄ \Smw.

hn¯v

amXr-{]-I-µ-§fpw (X-S) eLp-{]-I-µ-§fpw \Sm-\p-]-tbm-Kn-¡mw. \ñ apgp-¯Xpw tcmK-_m-[-bn-ñm-¯-Xp-amb hn¯p-thWw sXc-sª-Sp-¡p-hm³. hn¯v 0.3 iX-am\w tIm¸À- Hm-Ivko-t¢mssdUv emb-\n-bnð 30 an\näv ap¡n-b-tijw XW-e-¯p-W¡n, NmW-Ihpw sNfnbpw sImïv sagp-Inb Ipgn-I-fnð kq£n-¨p-h-bv¡mw.

\Soð

G{]nð-þ-sabv amk-§-fnð Htóm-ctïm \ñ ag e`n-¡p-ó-tXmsS aªÄ \Smw.  t\cs¯ X¿m-dm-¡n-bn-«pÅ hmc-§-fnð 25 x 25 sk.-ao. AI-e-¯nð sNdnb Ipgn-I-sf-Sp¯v apI-fn-te¡v apf-h-c-¯¡hn[w {]I-µ-§Ä \«v at®m DW-§nb NmW-I-s¸m-Sntbm sImïv aqSp-I. slIvS-dn\v 2000-þ2500 In.{Kmw hn¯v thïn-h-cpw.

hf-{]-tbmKw

slIvS-sdm-ón\v 40 S¬ Fó tXmXnð Ióp-Im-en-h-ftam It¼mtÌm \ne-sam-cp-¡pó ka-b¯v ASn-h-f-ambn tNÀ¡p-Itbm \«-Xn-\p-tijw hnXdns¡mSp-¡p-Itbm sN¿mw.  ]mIy-P-\Iw:`mhlw:£mcw Fónh slIvS-dn\v 30:30:60 In.-{Kmw Fó A\p-]m-X-¯nemWv \ðtI-ï-Xv. `mhlw apgp-h\pw £mc-¯nsâ ]Ip-Xnbpw ASn-h-f-ambn tNÀ¡-Ww.  ss\{S-Psâ aqónð cïp `mKw \«v 30 Znhkw Ignªpw aqón-stem-cp-`m-Khpw _m¡n £mchpw \«v 60 Znh-k-¯n-\p-ti-jhpw \ðImw.

]pX-bn-Soð

\« DS-s\-Xsó ]¨n-e-sImïv \ñ-h®w ]pX-bn-S-Ww. Hcp slIvS-dn\v 15 S¬ ]¨ne thïn-h-cpw. 50 Znh-k-¯n-\p-tijw hoïpw Hcn-¡ðIqSn 15 S¬ ]¨n-e-sImïv ]pX-bn-S-Ww.

\«v 60, 120, 150 Znhkw Ign-bp-t¼mÄ If-sb-Sp¸v \S-¯-Ww. 60 Znhkw Ignªv If-sb-Sp-¯-Xn-\p-tijw \nÀº-Ô-ambpw a®v Iq«n-sIm-Sp-t¡-ï-Xp-ïv.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല