ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > മഞ്ഞള്‍

പരിപാലനം

kwkv¡-cWw

hnf-sh-Sp-¯-Xn-\p-tijw a®pw thcp-Ifpw \o¡n cïp-aqóp Znh-k-¯n-\Iw Xsó kwkv¡-cn-s¨-Sp-¡-Ww. Dð¸-ó-¯nsâ KpW-taò \ne-\nÀ¯p-ó-Xn\v Cu ka-b-]-cn[n {][m-\-am-Wv.

amXr-{]-I-µ-§fpw (X-S) eLp-{]-I-µ-§fpw shtÆsd thhn-¡-Ww. A\p-tbm-Py-amb hen-¸-¯n-epÅ M.S. ]m\p-I-fn-emWv (1 ao. x 0.62 ao. x 0.48 ao. hnen-¸w) aªÄ Xnf-¸n-t¡-ï-Xv. hr¯n-bm-¡nb aªÄ M.S. joäp-sIm-ïp-ïm-¡nb Acn-¸-bnð (0.9 ao. x 0.55 ao. x 0.4 ao.) C«v shÅ-¯nð Xmgv¯n-sh¨v Xnf-¸n-¨mWv arZp-hm-¡p-ó-Xv.  Acn-¸-sbmsSXsó aªÄ ]pd-s¯-Sp¯v shÅw hmÀóp-t]m-Im³ hbv¡-Ww. CuÀ¡n-en-sImïv Ip¯n-bmð XS-Ê-an-ñmsX IS-óp-t]m-Ip-óp-sh-¦nð thhv ]mI-ambn Fó-\p-am-\n-¡mw.

]\-¼ntem Xd-bntem I\w Ipd¨v \nc-¯n-bmWv aªÄ DW-¡n-sb-Sp-¡p-óXv. Fómð Ir{Xn-a-ambn 65oCþð DW-¡n-sb-Sp-¯mð shbn-e-¯p-W-¡pó aª-fn-t\-¡mÄ \ñ \ndw In«pw.

t]mfn-jn§v

]pgp§n DW-¡nb aªÄ t]mfo-jvsNbvXv AXnsâ \ndhpw BIr-Xnbpw `wKn-bm-¡n-sb-¦nte hntZ-i-I-t¼m-f-§-fnð taò Ið¸n-¡p-I-bp-Åp. ssIsImïpw b{´-ap-]-tbm-Kn¨pw an\p-k-s¸-Sp-¯mw. DW-§nb aªÄ ISp-¸-apÅ hkvXp-¡-fp-ambn tNÀ¯v Dc-Êp-Itbm Nm¡nðsI«n Nhn-«n-sa-Xn-¡p-Itbm BWv km[m-cW sN¿p-ó-Xv. Ipd-¨p-IqSn sa¨-s¸« coXn, ssI sImïv {]hÀ¯n-¸n-¡m-hpó sk³{Sð BIvknð ]nSn-¸n¨ ho¸ Asñ-¦nð _mcð D]-tbm-Kn-¡p-ó-Xm-Wv. CXnsâ hi-§-fnð Ccp-¼p-he LSn-¸n-¨n-«p-ïm-Ipw. ho¸ Xncn-bp-t¼mÄ ]c-kv]chpw Ccp-¼p-h-e-bnepw Dcªv aªÄ an\p-k-s¸-Spw.

b{´w-sIm-ïpÅ t]mfo-jn§v

Btdm, Ft«m hi-§-fpÅ ac-ho¸ AXnsâ A¨p-X-ïnð b{´-¯nsâ klm-b-¯mð Id-¡p-ó-XmWv Cu D]-I-c-Ww.

\ndw tNÀ¡ð

\nd-¸-In-«mÀó aª-fn\v hntZ-i-I-t¼m-f-§fnð \ñ {]nb-ap-ïv. ]IpXn an\p-Ê-s¸-Sp-¯n-sb-Sp¯ aª-fn-emWv \ndw \ómbn ]nSn-¡p-I.  C¯-c-¯n-epÅ aªÄ apfw sXm«n-I-fnð \nd-¨-Xn-\p-tijw \ndw ]nSn-¸n-¡m-\pÅ emb\n [mc-ap-dn-bmsX Hgn-¨p-sIm-ïn-cn-¡pw. 100 In.{Kmw aªÄ \ndw ]nSn-¸n-¡p-ó-Xn\v 200 {Kmw aªÄs]mSn thïn-h-cpw.  \ndw-]n-Sn-¸n¨ aªÄ hoïpw shbn-e-¯n«v DW-¡n-sb-Sp-¡pw.

aª-fnsâ Hmfn-tbm-sd-kn³

s]mSn¨ aª-fnð \nóv Ak-täm¬, FXveo³ ssUt¢m-ssdUv, F¯-t\mÄ Fón-h-tb-sX-¦nepw D]-tbm-Kn¨v 4þ5 aWn-¡qÀ kabwsImïv Hmfn-tbm-sd-kn³ thÀXn-cn-s¨-Sp-¡pw. GI-tZiw 7.9 apXð 10.4 iX-am\whsc Hmfn-tbm-sd-kn³ e`n-¡pw. F«p In.{Kmw aªÄs¸mSn¡p-]-Icw 1 In.{Kmw Hmfn-tbm-sd-kn³ aXn-bm-Ipw.

മുകളിലേക്ക്

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല