ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > മഞ്ഞള്‍

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും

NqSpÅ Imem-h-Ø-bpw, CuÀ¸-apÅ A´-co-£w \ne-\nð¡pó-Xpw, [mcmfw ag In«p-ó-Xp-amb {]tZ-i-§-fmWv aª-fn\v {]nbw. \ñ \oÀhmÀ¨bpw hf-¡q-dp-apÅ ]in-a-cmin a®mWv CXnsâ Irjn¡v A\p-tbm-Pyw. XW-enepw \ñ hnfhv Xcpw Fó-Xp-sImïv Hcp CS-hn-f-bmbpw ho«p-h-f-¸nse Irjn-bnse Hcp LS-I-ambpw CXv Irjn sN¿mw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല