ചൊവ്വ, ജൂണ്‍ 18, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍
മഞ്ഞള്‍
ആമുഖം| ഇനങ്ങള്‍| പരിപാലനം| സംസ്കരണം

പരിപാലനം

മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും| കൃഷിപ്പണികള്‍| സസ്യസംരക്ഷണം| വിളവെടുപ്പ്

kky-kw-c-£Ww

Imcy-amb tcmK-§tfm IoS-§tfm aª-fns\ _m[n-¡m-dn-ñ. Xïp-Xp-c-¸sâ B{I-a-W-¯n-s\-Xnsc ssUsa-t¯m-tbäv (0.05%) Asñ-¦nð Izn\mðt^mkv (0.025%) Xfn-¨mð aXn-bm-Ipw.

Ce-Isf _m[n-¡pó IpanÄ tcmK-§Äs¡-Xnsc Hcp iX-am\w hocy-apÅ t_mÀtUm-an-{in-Xtam 0.2% hocy-apÅ amt¦m-skt_m Xfn-¨mð aXn. hm«-tcm-K-¯n-sâtbm aqSp-No-bð tcmK-¯n-sâtbm e£-W-§Ä ImWp-I-bm-sW-¦nð sNjïv an{in-Xtam 1% hocy-apÅ t_mÀtUm-an-{in-Xtam sImïv a®v IpXnÀ¡-Ww.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല