ശനി, മെയ്‌ 25, 2024 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
കൃഷി > സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള്‍ > മഞ്ഞള്‍

പരിപാലനം

hnf-sh-Sp¸v

hnf-sh-Sp-¸nsâ kabw C\s¯ B{i-bn-¨n-cn-¡pw. P\p-h-cn- ap-Xð amÀ¨vhsc-bpÅ ka-b-amWv hnf-sh-Sp-¸vIm-ew. aq¸p-Ip-dª C\-§Ä 7þ8 amk-am-Ip-t¼m-gpw, a²y-Im-e-aq-¸p-Åh 8þ9 amk-am-Ip-t¼mgpw ZoÀL-Im-e-aq-¸pÅ C\-§Ä 9þ10 amk-am-Ip-t¼mgpw hnf-sh-Sp-¡mw. hn¯v GsX-¦nepw tIm¸À HmIvkn-t¢mssdUv IpanÄ\m-in-\n-bnð ap¡n-b-Xn\ptijw XW-epÅ Øe¯v NmW-Ihpw a®pw sImïv hi-§Ä tX¨ Ipgn-I-fnð kq£n-¡mw.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല