ബുധന്‍ , നവംബര്‍ 30, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കരിമീന്‍

Icnao³ Irjn

tIcf¯nð Icnao³ Irjn {][m\ambpw s]m¡fn s\ð¸mS§fnepw, Imbtemc{]tZi§fnepw, sX§n³ tXm¸n\nSbv¡pÅ NmepIfnepw \S¯nhcpóp.  ]c¼cmKX s\ð¸mS§fnð Icnao³ sN½o\nsâ IqsS hfÀ¯m³ A\ptbmPyamb Hcp aÕyamWv.  Imbenð \ntóm \ZnIfnð \ntóm 50-þ-150 {Kmw Xq¡apÅ Icnao³ Ipªp§sf Irjn¡mbn D]tbmKn¡mhpóXmWv.  Ir{Xna Xoä aÕy¯nsâ Xq¡¯nsâ 3.5% Fó tXmXnð cmhntebpw sshIn«pw \ðIWw. Icnao³ 8--10 amk¯n\pÅnð 120-þ150 {Kmw Xq¡w ssIhcn¡póp. aÕy¡pf§fnð Chsb slIvSdn\p 20,000 apXð 30,000 Fó tXmXnð \nt£]n¡pIbmsW¦nð {]XnhÀjw slIvSdn\p 1000 Intem e`n¡pw.

tcmK§Ä

]cnØnXnbnð s]s«ópïmIpó hyXnbm\§fmWv Icnao\nð ]eXcw tcmK§fpsS {][m\ ImcWw. s]mXpsh Chbnð, _mIvSocnb tcmK§fmb hn{_ntbmknkv, sXm¡p tcmKw, sNInf Nobð, hmð Nobð, NndIp Nobð Fóo tcmK§fmWv {][m\w.  tcmK\nhmcW¯n\p Bân_tbm«n¡pIfmb sSdmssakn³, As{Im^vfmhn³, sPâmssakn³ Fónh XoäbneqsS \ðIpóXp \ñXmWv. CXn\mbn Hcp Intem `mcapÅ 75 an.{Kmw Bân_tbm«nIv Fó A\p]mX¯nð thWw \ðIphm³.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല