ബുധന്‍ , നവംബര്‍ 30, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How"
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കരിമീന്‍

Ipf\nÀ½mWw

Ipf¯n\pÅnð shÅw IbdpóXn\v ap³¼v Ipfw hän¨v Ip½mbw slIvSdn\v 300 Intem Fó tXmXnð tNÀ¡Ww.  shffw ]qÀ®ambn hän¡m³ ]äm¯ \ne§fnð alphm ]n®m¡v slIvSdn\p 20-25 Intem Fó tXmXnð tNÀ¯v IfaÕy§sf Hgnhm¡mhpóXmWv.  10þ-15 Znhk¯n\pÅnð Ipf¯ntebv¡p A[nIw Pew IbdWw.  CXn\p tijw NmWIw slIvSdn\p 1500þ2000 Intem Fó tXmXnð tNÀt¡ïXmWv.

{]mb]qÀ¯nbmb 50 þ -125 {Kmw Xq¡apÅ Icnao\pIsf Imbenð \ntóm ]mS§fnð \ntóm tiJcn¨p slIvSdn\p 5000 F®w Fó tXmXnð Ipf¯nð \nt£]n¡mhpóXmWv.  Imbenð \nóp e`n¡pó aÕy§sf AWp\min\nbmb 1% t^mÀamen³ emb\nbnð ap¡nbn«p thWw Ipf¯ntebv¡p \nt£]n¡m³.  B¬, s]¬ aÕy§Ä 1:1 A\p]mX¯nð Bbncn¡Ww.  Icnao³ ap«IÄ Ipf¯nsâ ASn¯«nð IñpIfntem Pekky§fntem ]än¸nSn¨p ImWmw.  ap« tiJcW¯n\mbn Ipf¯nð sXt§me, Nnc«, CjvSnI, Bkvs_kvtämkv joäpIÄ \nt£]n¡mhpóXmWv.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല