ബുധന്‍ , നവംബര്‍ 30, 2022 Information Gateway on Agriculture to Convert "Know How To Do How" English
മത്സ്യകൃഷി > മത്സ്യകൃഷി മേഖല > കടല്‍ മത്സ്യങ്ങള്‍ > കരിമീന്‍

shůnsâ KpW\nehmcw

Icnaosâ hn¯pð]mZ\¯nð shůnsâ KpW\nehmc¯n\v hfsc A[nIw {][m\yw Dïv.  shůnsâ D¸v 15-30 ]n.]n.än -bpw, {]mWhmbp 3.5 ]n.]n.F½nð apIfnepw, A¾w 7þ8 Dw, Xm]w 24-32 Un. skâns{KUnsâ CSbnepw Bbncn¡Ww.  Ipf¯nð shÅw 1.2 ASn BIpóXmWv D¯aw. Ipªp§Ä Ipf¯nð \nóp c£s¸SmXncn¡m³ shÅw Xq¼p hgn Ibäm³ ]mSpÅXñ.

B¬, s]¬ aÕy§sf Ipf¯nð \nt£]n¨ tijw aqóv \mev Znhk¯n\pÅnð Chbv¡v Ir{Xna Xoä sImSp¡mhpóXmWv.  CXn\mbn ISe ]n®m¡v 40%, XhnSv 45%, ^njv aoð 15%, hnäman³, [mXpehW§Ä Fónh tNÀ¯p Ir{Xna Blmcw aÕy¯n\v {]XnZn\w cïp t\cw sImSpt¡ïXmWv A`nImayw.

Icnao³ Ipªp§fpsS ]cn]me\w

Icnao³ ap«IÄ 1-2 an.an hoXnbpw aª\nd¯nepÅhbpamWv. s]¬ aÕy§Ä ap«bn«p Ignªmð B¬ aÕy§Ä AXn\v AS Ccn¡pw.  ap«IÄ 82 apXð 100 aWn¡qdn\pÅnð hncnªp Ipªp§Ä ]pd¯v hcpw. Ggp Znhk¯n\pÅnð Ipªp§Ä \o´n XpS§pw.  Cu Ipªp§fpsS {][m\ Blmcw Ipf¯nse Poh¹hI§fpw sNdp{]mWnIfpamWv. hepXmIpt¼mÄ Ch ]mbð, Ipf¯nse sNSnIÄ, sNdpsN½o\pIsf `£n¡póp. Cu kab¯v ChÀ Ir{Xnamlmchpw kzoIcn¡póp.

Admin Login

പകര്‍പ്പവകാശം ©2019. നിര്‍മ്മിച്ചതും നിലനിര്‍ത്തുന്നതും സെന്റര്‍ ഫോര്‍ ഇ-ലേണിംഗ്, കേരള കാര്‍ഷിക സര്‍വ്വകലാശാല